Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2020. gada 7. jūlijā noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” īstenošanu.

ERAF finansētā projekta ietvaros tiks attīstīti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumi uzlabojot neatliekamas medicīniskās palīdzības (NMP) nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projekta ietvaros paredzēts sasniegt šādus mērķus:

  • Nodrošināt NMP sniegšanas operativitātes uzlabošanu un NMP sniegšanas kvalitātes pilnveidošanu, tai skaitā, sadarbībā ar citām veselības nozares institūcijām.
  • Pilnveidot sadarbības nodrošināšanu ar citiem Operatīvajiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze) dienestiem, tai skaitā, savstarpējo datu apmaiņu.

Projektā plānotās galvenās darbības:

  • Operatīvās darbības mobilitātes risinājumu attīstība, nodrošinot lietujumprogrammatūru un iekārtas.
  • Integrācija ar Vienotās kontaktu centra platformas risinājumiem operatīvo dienestu darba atbalstam, nodrošinot pilnveidi operatīvā režīma datu apmaiņai.
  • Pilnveidot NMP sniegšanas procesus izmantojot mašīnmācīšanās tehnoloģijas.
  • Pilnveidot sadarbības ar ārstniecības iestādēm.
  • Pilnveidot integrāciju ar ārējām informācijas sistēmām nodrošinot datu apmaiņu.
  • Nodrošināt IKT risinājumu NMP ārstniecības personu apmācību procesa pilnveidošanai.
  • Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas funkcionālo apgabalu pilnveide, lai nodrošinātu NMP pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes uzlabojumus.

 

Projekta sadarbības partneri: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nacionālais veselības dienests.

Projekta ilgums 36 mēneši.

Kopējais projekta finansējums 4 916 160 EUR, no kuriem 4 178 736 EUR ir ERAF finansējums.

Projekta vadītājs: 

Māris Cīrulis

Projektu vadītājs
maris.cirulis [at] nmpd.gov.lv

Projekta aktualitātes:

Informācija par iepirkumu -

NMPD 2021/36 ERAF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 01.04.2022.
Iesniegšanas datums
Informācija atjaunota 10.11.2020. 

28.10.2020. notikusi Projekta uzraudzības padomes sapulce, kurā sniegta informācija par projekta progresu, iepazīstinot ar plānotajām darbībām un aktivitātēm, kā arī sasniedzamiem rezultātiem. Tiek vērsta uzmanība uz to, ka sadaļā par ĢIS (karšu datu apmaiņa) NMPD ir saistīts ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadītā projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” (Nr.2.2.1.1/17/I/024) veiksmīgu norisi. Projekta vadītājs informē, ka Veselības ministrijā iesniegta atklātā konkursa “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečerizācijas risinājuma Emy (3.versija) pilnveidošana un uzturēšana” tehniskā specifikācija izvērtēšanai. Tāpat projekta vadītājs informē Padomi, ka Projektā izveidojies līdzekļu ietaupījums, saistībā ar vēlāku projekta īstenošanas uzsākšanu. Padomes locekļi iesaka ne tikai virzīt Sadarbības līguma slēgšanas procesu, bet tuvākajā nākotnē organizēt darba grupas ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, definējot konkrētas sadarbības aktivitātes un savstarpēji apmaināmos datus. Nākamā Projekta uzraudzības padomes sapulce tiks sasaukta pēc nepieciešamības.

Skats no operatīvā medicīniskā auto iekšpuses
Informācija atjaunota 19.05.2021.

Veikti grozījumi Projekta detalizētā aprakstā, kas saskaņoti ar VARAM. Projekta grozījumos no projekta “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” pārcelta aktivitāte “Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana”, t.sk. pārcelts finansējums 116 160 eiro apmērā. No projekta 1. kārtas pārcelts arī iekārtu (BDN kompleksi) iegādes finansējums 30 000 euro apmērā. Kopējais projekta finansējums palielinājies no 4 770 000 EUR uz 4 916 160 EUR.

Informācija atjaunota 14.06.2021.

Noslēdzies atklāts konkurss „NMP dispečerizācijas risinājuma Emy (3.versija) pilnveidošana un uzturēšana” (Id. Nr. NMPD 2020/31 ERAF). Konkursa mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un pilnvērtīgu NMP dispečerizācijas risinājuma (EMY) (3.versija) darbību un attīstību. Konkursā tika saņemts 1 (viens) piedāvājums no SIA “Meditec”. Iesniegto piedāvājumu Iepirkumu komisija izvērtēja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Konkursa Nolikuma prasībām. Pēc piedāvājuma izvērtēšanas, Komisija pieņēma lēmumu, līgumu slēgt ar SIA “Meditec” par kopējo līgumcenu līdz EUR 3 540 000,00 (trīs miljoni pieci simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN, uz termiņu – 48 (četrdesmit astoņi) mēneši. Dokumentācija par Konkursa norisi pēcpārbaudes veikšanai, tiks nosūtīta Iepirkumu uzraudzības birojam, un komisija ir vienojusies, ka līguma slēgšana ar SIA “Meditec” būs iespējama tikai pēc Konkursa norises pārbaudes pozitīva atzinuma saņemšanas no Iepirkumu uzraudzības biroja.

Informācija par iepirkumu -

NMP dispečerizācijas risinājuma Emy (3.versija) pilnveidošana un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Meditec' SIA
Līgumsumma
3540000
NMPD 2020/31 ERAF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 15.04.2021.
Iesniegšanas datums