Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) no 2020. gada 7. jūlija līdz  2023. gada 6. decembrim īstenojis Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)”.

Projektā attīstīti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumi uzlabojot neatliekamas medicīniskās palīdzības (NMP) nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projektā sasniegti sekojoši mērķi:

 1. Pilnveidota sadarbība ar citiem operatīvajiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija), tajā skaitā, nodrošinot savstarpēju datu apmaiņu.
 2. Attīstot Dienesta IKT risinājumus, uzlaboti NMP sniegšanas operativitātes nodrošināšanas priekšnosacījumi un pilnveidota NMP sniegšanas kvalitāte sadarbībā ar citām veselības nozares institūcijām.

Projektā īstenotas sekojošas darbības un galvenās aktivitātes:

 1. Integrācija ar 112 platformas risinājumiem. Šīs darbības ietvaros ieviesta NMP dispečerizācijas risinājuma Emy operatīvo datu apmaiņa ar Vienoto kontaktu centra platformu  operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei (112 platforma), tādējādi nodrošinot vienotu izsaukuma informācijas apstrādi un nodošanu starp operatīvajiem dienestiem, kā arī palīdzības sniegšanā iesaistīto resursu attainošanu un koordināciju izsaukuma izpildes laikā. Koplietojamās platformas ietvaros varēs ātrāk pāradresēt izsaukumus citiem dienestiem un precīzāk koordinēt vairāku dienestu iesaisti viena izsaukuma gadījumā, tādējādi ātrāk un precīzāk sniedzot palīdzību vai veicot glābšanas darbus.
 2. Mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana NMP sniegšanas procesa pilnveidei. NMP dispečerizācijas risinājumā EMY ieviesti 3 mašīnmācīšanās modeļi  (īpaši riskanto izsaukumu marķēšana, izpildes statusu prognozētā ilguma aprēķināšana un izmantošana operatīvajā procesā, bieži izmantotas tekstuālas informācijas klasificēšana) ar mērķi sniegt papildu informāciju, automatizētas rekomendācijas operatīvā procesa izpildē un lēmumu pieņemšanā, kā arī lai mazinātu manuāli ievadāmu tekstu apjomu un kļūdu iespējamību. Nākotnē paredzēts sistēmu attīstīt, lai būtu iespēja sniegt papildu informāciju lēmumu pieņemšanā, dot padomus lietotājam, un pat spēt pieņemt atbilstošos lēmumus operatīvajā darbā automātiski, tādējādi uzlabojot operativitātes rādītājus un sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
 3. Sadarbības ar ārstniecības iestādēm pilnveidošana. Pilnveidots koplietošanas risinājums, uzlabojot elektronisko datu apmaiņu ar slimnīcām, nogādājot pacientus tajās. Nodrošināta elektroniska datu apmaiņa ar 4 slimnīcām (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Daugavpils reģionālo slimnīcu, Cēsu klīniku, Kuldīgas slimnīcu), kā rezultātā slimnīcas elektroniski saņem pilnu informāciju par pacientu jau transportēšanas laikā. Tāpat tiek nodrošināta atgriezeniskā informācija Dienestam pēc pacienta izrakstīšanas, sniedzot savlaicīgu un nozīmīgu informāciju medicīniskās kvalitātes nodrošināšanai.
 4. Operatīvās darbības mobilitātes risinājumu attīstība. Dienesta operatīvie medicīniskie transporta līdzekļi (OMT) tika aprīkoti ar jaunu IT risinājumu - specializētām operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošām iekārtām un to pārvaldības programmnodrošinājumu, kas nepieciešams, lai operatīvajā darbā nodrošinātu datu un informācijas apmaiņu starp NMP brigādēm un Operatīvo vadības centru - koordinētu brigāžu nosūtīšanu uz izsaukumiem, kā arī saziņai ar slimnīcām un citiem operatīvajiem dienestiem. Vienlaikus šīs tehnoloģijas sniedz iespēju nodrošināt attālinātas konsultācijas un pacienta dzīvībai svarīgu rādītāju saņemšanu. Tāpat arī iespēju Operatīvās vadības centra dežūrārstiem pieslēgties video tiešraidēm no OMT, lai īpaši sarežģītās situācijās sniegtu padomu brigāžu mediķiem pacienta dzīvības glābšanā vai saglabāšanā.
 5. Integrācija ar ārējām informācijas sistēmām datu apmaiņas pilnveidošanai. Ieviestas automatizēti publicējamas un atjaunojamas 15 datu kopas Atvērto datu portālā. Nodrošināta aktuālo un vēsturisko adrešu informācijas atjaunošana, izmantojot Valsts zemes dienesta publicētās datu kopas. Resursu vadības sistēmā Horizon izstrādāts jauns rēķinu nosūtīšanas rīks klientiem, iepriekš validējot e-Adreses esamību. Medicīniskās  kvalitātes vadības centrā ieviesta Iesniegumu un sūdzību apstrādes sistēma, kas nodrošina no dokumentu vadības sistēmas NAMEJS, t.sk. no e-adreses, saņemto iesniegumu, kā arī citu iesniegumu un sūdzību, neatkarīgi no to iesniegšanas veida, reģistrēšanu un pārvaldību. Nodrošinātas NMP dispečerizācijas risinājuma EMY papildus integrācijas ar eVeselību, kā rezultātā nodrošināta pilnīgāka medicīnas datu saņemšana.
 6. NMP personāla apmācību procesa pilnveidošana. Izveidota un ieviesta darbinieku informēšanas un mācību informācijas sistēma, kas optimizēs iekšējās informācijas apmaiņu, nodrošinās interaktīvas komunikācijas iespējas, mācību vadības sistēmu un kvalitātes vadības pārvaldības sistēmu. Apmācību nolūkiem Kompetenču attīstības centrā aprīkota hibrīdkonferenču zāle un simulāciju zāle.
 7. Citu Sistēmas funkcionālo apgabalu pilnveide, lai nodrošinātu NMP pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes uzlabojumus. Veikta Dienesta Specializētās medicīnas centra ikdienas operatīvā procesa elektronizācija, pilnveidojot izsaukumu pieņemšanu, konsultāciju sniegšana, izsaukumu fiksēšanu, protokolēšanu, atskaišu un pārskatu sagatavošanu, tādējādi sniedzot būtisku atvieglojumu un efektivitāti darbinieku ikdienas pienākumu pildīšanai.
 8. Informatīvie un publicitātes pasākumi. Izvietots pastāvīgais informatīvais stends Dienesta administrācijas telpās Laktas ielā 8, Rīgā un publicēta aktuālā informācija par projekta progresu Dienesta tīmekļa vietnē www.nmpd.gov.lv.
 9. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana. Ir izveidota un ieviesta digitalizēta sistēma, uzlabojot  pirmās palīdzības apmācību pieejamību ikvienam interesentam, jo ar sistēmas izveidi nodrošināts elektroniskais pakalpojums par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu apguvi. Sistēmā Latvijas iedzīvotāji var iegūt informāciju par pirmās palīdzības apmācību iespējām, reģistrēties sev atbilstošos kursos, kā arī sekot līdzi pirmās palīdzības kursu apliecības derīguma termiņam. Pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas var sistēmā ievietot informāciju par kursu piedāvājumiem un komplektēt apmācāmo grupas. Izveidotais pakalpojums ir izvietots www.latvija.lv portālā.

Projekta sadarbības partneri: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nacionālais veselības dienests.

Projekta ilgums: 41 mēnesis.

Kopējais projekta finansējums 6 196 160 EUR, no kuriem 5 266 736 EUR ir ERAF finansējums.

Informācija aktualizēta: 29.12.2023.

 

Projekta vadītājs: 

Māris Cīrulis

Projektu vadītājs
maris.cirulis [at] nmpd.gov.lv

Projekta aktualitātes:

Informācija aktualizēta: 04.09.2023.

Jūlijā uzsākta NMP pavadlapas elektronizācija ar Kuldīgas slimnīcu. Jau drīzumā arī ar citām slimnīcām.

 

NMPD ir uzsācis elektronisku datu apmaiņu jeb NMP pavadlapas elektronizāciju starp dienestu un slimnīcām, cenšoties šo procesu arvien vairāk pilnveidot, tādējādi nodrošinot veicamo darbību apjoma samazināšanos, nogādājot pacientu slimnīcā, kā arī paātrinot pacientu ārstēšanas procesa uzsākšanu slimnīcā. 

Šobrīd elektroniska datu apmaiņa jeb NMP pavadlapas elektronizācija notiek jau ar četrām slimnīcām - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu (BKUS), Daugavpils reģionālo slimnīcu, Cēsu klīniku un tagad arī Kuldīgas slimnīcu, ar kuru pavadlapas elektronizācija uzsākta šī gada jūlijā. 

Turpinās jau iepriekš aizsāktās sarunas par elektronisku datu apmaiņu ar P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, kā arī ar pārējām slimnīcām.

Informācija aktualizēta: 12.05.2023.

Uzsākta operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošo iekārtu uzstādīšana.

 

Lai NMPD brigādes ikdienā spētu sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu, kā arī Operatīvās vadības centra mediķi nodrošinātu veiksmīgu brigāžu operatīvā darba vadību, katrā brigādes auto ir uzstādīta dažāda veida aprīkojums - gan medicīnisku manipulāciju veikšanai, gan IT un sakaru nodrošinājumam.

 

Šī projekta ietvaros, NMPD operatīvos auto aprīko ar jaunu IT risinājumu - specializētām operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošām iekārtām un to programmnodrošinājumu.

 

Šāds risinājums nepieciešams, lai operatīvajā darbā nodrošinātu datu un informācijas apmaiņu starp brigādēm un Operatīvo vadības centru - koordinētu brigāžu nosūtīšanu uz izsaukumiem, kā arī saziņai ar slimnīcām un citiem operatīvajiem dienestiem. Vienlaikus šīs tehnoloģijas sniedz iespēju nodrošināt attālinātas konsultācijas un pacienta dzīvībai svarīgu rādītāju saņemšanu. Tāpat arī iespēju Operatīvās vadības centra dežūrārstiem pieslēgties video tiešraidēm no NMPD mašīnas, lai īpaši sarežģītās situācijās sniegtu padomu brigāžu mediķiem pacienta dzīvības glābšanā vai saglabāšanā.

 

Būtiski uzlabotas navigācijas iespējas, piemēram, dažādu navigācijas režīmu un lietotņu pielietošana, lai pēc iespējas savlaicīgāk nonāktu izsaukuma vietā. Jaunais risinājums integrēts ar NMPD dispečerizācijas programmatūru un integrēto ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (IĢIS), kuru izstrādā un ievieš Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Vienotā kontaktu centra platformas ietvaros, kā rezultātā notiks navigācijas, operatīvās pārvaldības datu, pacienta datu, videoattēlu datu u.c. datu apmaiņa un apstrāde.

 

Lai radītu pēc iespējas kvalitatīvāku produktu, pirms risinājuma ieviešanas notika tā prototipēšana. Tas nozīmē, ka piegādātājs un dienests saskaņoja tehnisko risinājumu, veica prototipa ekspluatācijas izmēģinājumus un to atbilstības pārbaudes. Šobrīd prototips ir akceptēts un notiek gatavā risinājuma uzstādīšana visiem NMPD operatīvajiem transportlīdzekļiem.

 

Risinājumā tiek uzstādītas:

 • videokameras,
 • GPS uztvērējs,
 • dators,
 • planšetdators,
 • video arhīva risinājums,
 • raidītāji, antenas un citas saistītas komponentes.

2023. gada laikā ar jaunajām iekārtām plānots aprīkot 300 operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus. 

Informācija aktualizēta 28.04.2023.

 

NMPD Kompetenču attīstības centrā aprīkota hibrīdkonferenču zāle un simulāciju zāle.

Šī gada aprīlī noslēdzās divu NMPD Kompetenču attīstības centra mācību telpu aprīkošana, lai nodrošinātu mūsdienīgu, praktiskās nodarbībās un simulācijās balstītu NMPD personāla profesionālās pilnveides procesu.

Tika aprīkotas divas mācību telpas:

 • Hibrīdkonferenču zāle – tiešsaistes un klātienes konferenču, semināru un praktisko nodarbību organizēšanai.
 • Simulāciju zāle – medicīnas simulāciju organizēšanai, vadībai un simulāciju rezultātu analīzei.       

Multimediālajā risinājumā ietilpst video un audio iekārtas, statīvi, monitori, projektors, signālu pārveidotāji, vadības pultis, konferenču iekārtas, instalācijas materiāli un citi palīgmateriāli. Preču piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Solavi”.

 

“Kompetenču attīstības centrs ir gandarīts par jauniegūto mūsdienīgo mācību vidi, ko nodrošināja augsti profesionālā viedo tehnoloģiju kompānija SIA “Solavi” komanda. Pateicoties viņu pieredzei un zināšanām nacionāla un starptautiska mēroga multimediālu risinājumu izstrādē un ieviešanā, “Solavi” komanda spēja piedāvāt NMPD kvalitatīvu, ikdienā ērti lietojam un viegli apkalpojamu risinājumu. Abas mācību telpas jau tiek izmantotas gan NMP brigāžu personāla, gan administratīvā personāla mācībām un kolēģi atzinīgi novērtē jaunās iespējas, ko mācību procesā sniedz jaunās tehnoloģijas”, atzīst NMPD Kompetenču attīstības centra vadītāja Antra Laumane. 

Aprīkotas NMPD Kompetenču attīstības centra telpas - fonā operatīvais auto.
Informācija atjaunota 23.11.2022.

Palielināts projekta finansējums un projekta īstenošanas laiks.

 

02.11.2022. MK sēdē tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)". Rīkojuma projekts paredz palielināt projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” finansējuma kopējo apjomu no 4 916 160 euro uz 6 196 160 euro, palielināt projekta īstenošanas laiku no 36 mēnešiem uz 41 mēnesi, palielināt papildu platformas uzturēšanas izmaksas no 715 500 euro gadā līdz 948 500 euro gadā un mainīt projekta iznākuma rādītājus:

 • iznākuma rādītāja "Pilnveidoti operatīvās darbības atbalsta iekārtu komplekti" sasniedzamā vērtība projekta beigās mainīta no 189 uz 300;
 • iznākuma rādītāja  "Pilnveidoti/izveidoti publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi" sasniedzamā vērtību projekta beigās mainīta no 13 uz 16.

 

Papildu finansējums tiks novirzīts operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošo iekārtu iegādei un programmatūras pilnveidošanai, darbinieku un pacientu autentifikācijas mehānisma risinājumam un NMP dispečerizācijas risinājuma Emy pilnveidošanai.
Projekta īstenošanas termiņš pagarināts ņemot vērā, ka ir paplašināts projekta tvērums, un papildu laiks nepieciešams projekta darbību īstenošanai.

 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu Projekta rezultātā izstrādāto IKT risinājumu darbību, pēc Projekta beigām, paredzēts palielināt ikgadējās informācijas sistēmu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas no 715 500 euro gadā līdz 948 500 euro gadā, sākot ar 2024. gadu. Uzturēšanas izmaksas veido: izstrādāto un ieviesto informācijas sistēmu, to konfigurāciju un izveidoto integrācijas risinājumu  uzturēšana.

 

Paredzēts veikt arī atbilstošus grozījumus Vienošanās Nr. 2.2.1.1/20/I/001 starp NMPD un CFLA.

NMPD darbinieks formā tur rokā jauno planšetdatoru

Informācija par iepirkumiem -

NMP apmācības procesa aparatūras un iekārtu iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'SOLAVI' SIA
NMPD 2022/35 ERAF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 26.09.2022.
Iesniegšanas datums

NMP apmācības procesa pilnveidošanas risinājums

Piegādātājs / izpildītājs
'Business Instruments' SIA
NMPD 2022/13 ERAF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 05.08.2022.
Iesniegšanas datums
Informācija atjaunota 30.06.2022

NMP sniegšanas procesā sāk izmantot Mašīnmācīšanās tehnoloģijas

 

NMPD ievieš mašīnmācīšanās metodes dispečerizācijas informācijas sistēmā ar mērķi sniegt papildu informāciju, automatizētas rekomendācijas operatīvā procesa izpildē, lēmumu pieņemšanā un sistēmas uzturēšanā. Mašīnmācīšanās tehnoloģijas neaizvieto cilvēku, taču var kļūt par vērtīgu palīgu svarīgu lēmumu pieņemšanā.

 

Mašīnmācīšanās mehānismi par pamatu izmanto liela apjoma datus, kas gadiem ilgi tiek uzkrāti Emy un citās diespečerizācijā izmantotās sistēmās, piemēram, izsaukumu statistiku, rezultātus, nobrauktos maršrutus, ģeogrāfiskos datus, izsaukumos patērēto laiku, medicīnas datus un citu iepriekš uzkrāto informāciju. Procesos tiek izmantota arī citi datu avoti - SPKC, VZD un dažādas atvērto datu kopas. Izmantojot šo informāciju, ar dažādu metožu palīdzību, jaunbūvētā sistēma spēj atklāt likumsakarības un pat paredzēt iznākumus jauniem notikumiem un apstākļiem, piemēram, izrēķināt rekomendācijas piemērotākās brigādes izvēlei konkrēta izsaukuma izpildē.

 

Līdz šim analītiskiem nolūkiem, ar mērķi saprast metožu lietderību, esam ieviesuši sekojošus mašīnmācīšanās modeļus: 

 • Brigādes sagatavošanās laiks. Modelis prognozē, cik ilgs laiks pēc izsaukuma saņemšanas brigādei nepieciešams pirms izbraukt pie pacienta.
 • Laiks pie pacienta. Modelis prognozē, cik ilgu laiku brigāde pavadīs pie pacienta.
 • Laiks ceļā. Modelis prognozē, kāds būs vidējais braukšanas laiks un ātrums brigādei līdz pacientam 1. un 2., 3. un 4. prioritātes izsaukumiem.
 • Brigāžu atbalsta centru izvietošanas piedāvājums. Modelis piedāvā dažādus variantus loģistikas problēmu risināšanai un optimizācijai - piemēram, BAC ģeogrāfiskam izkārtojumam.
 • Izsaukumu elektronisko karšu lauku kvalitātes kontrole. Modelis analizē un prognozē iespējamās kļūdas IEK ievadītā informācijā.
 • Īpaši riskantie izsaukumi. Modelis analizē izsaukumu pieņemšanas procesu ar mērķi signalizēt iesaistītiem, ja izsaukumam jāpievērš īpaša uzmanība.
Shēma, kas attēlo projekta modeļa izstrādes procesu

Šobrīd esam procesa sākuma posmā, analizējam datus, atrodam likumsakarības, pārbaudām hipotēzes un veidojam modeļus ar mērķi saprast, kuri no atklātiem rezultātiem var sniegt būtisku uzlabojumu dispečerizācijas procesā. Nākotnē sistēma spēs sniegt papildu informāciju lēmumu pieņemšanā, dos padomus lietotājam, un pat spēs pieņemt atbilstošos lēmumus operatīvajā darbā automātiski, tādējādi uzlabojot operativitātes rādītājus un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 

Darbība tiek īstenota ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” ietvaros.

Informācija par iepirkumu -

NMPD 2021/36 ERAF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 01.04.2022.
Iesniegšanas datums
Informācija atjaunota 10.11.2020. 

28.10.2020. notikusi Projekta uzraudzības padomes sapulce, kurā sniegta informācija par projekta progresu, iepazīstinot ar plānotajām darbībām un aktivitātēm, kā arī sasniedzamiem rezultātiem. Tiek vērsta uzmanība uz to, ka sadaļā par ĢIS (karšu datu apmaiņa) NMPD ir saistīts ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadītā projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” (Nr.2.2.1.1/17/I/024) veiksmīgu norisi. Projekta vadītājs informē, ka Veselības ministrijā iesniegta atklātā konkursa “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečerizācijas risinājuma Emy (3.versija) pilnveidošana un uzturēšana” tehniskā specifikācija izvērtēšanai. Tāpat projekta vadītājs informē Padomi, ka Projektā izveidojies līdzekļu ietaupījums, saistībā ar vēlāku projekta īstenošanas uzsākšanu. Padomes locekļi iesaka ne tikai virzīt Sadarbības līguma slēgšanas procesu, bet tuvākajā nākotnē organizēt darba grupas ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, definējot konkrētas sadarbības aktivitātes un savstarpēji apmaināmos datus. Nākamā Projekta uzraudzības padomes sapulce tiks sasaukta pēc nepieciešamības.

Skats no operatīvā medicīniskā auto iekšpuses
Informācija atjaunota 19.05.2021.

Veikti grozījumi Projekta detalizētā aprakstā, kas saskaņoti ar VARAM. Projekta grozījumos no projekta “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” pārcelta aktivitāte “Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana”, t.sk. pārcelts finansējums 116 160 eiro apmērā. No projekta 1. kārtas pārcelts arī iekārtu (BDN kompleksi) iegādes finansējums 30 000 euro apmērā. Kopējais projekta finansējums palielinājies no 4 770 000 EUR uz 4 916 160 EUR.

Informācija atjaunota 14.06.2021.

Noslēdzies atklāts konkurss „NMP dispečerizācijas risinājuma Emy (3.versija) pilnveidošana un uzturēšana” (Id. Nr. NMPD 2020/31 ERAF). Konkursa mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un pilnvērtīgu NMP dispečerizācijas risinājuma (EMY) (3.versija) darbību un attīstību. Konkursā tika saņemts 1 (viens) piedāvājums no SIA “Meditec”. Iesniegto piedāvājumu Iepirkumu komisija izvērtēja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Konkursa Nolikuma prasībām. Pēc piedāvājuma izvērtēšanas, Komisija pieņēma lēmumu, līgumu slēgt ar SIA “Meditec” par kopējo līgumcenu līdz EUR 3 540 000,00 (trīs miljoni pieci simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN, uz termiņu – 48 (četrdesmit astoņi) mēneši. Dokumentācija par Konkursa norisi pēcpārbaudes veikšanai, tiks nosūtīta Iepirkumu uzraudzības birojam, un komisija ir vienojusies, ka līguma slēgšana ar SIA “Meditec” būs iespējama tikai pēc Konkursa norises pārbaudes pozitīva atzinuma saņemšanas no Iepirkumu uzraudzības biroja.

Informācija par iepirkumu -

NMP dispečerizācijas risinājuma Emy (3.versija) pilnveidošana un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Meditec' SIA
Līgumsumma
3540000
NMPD 2020/31 ERAF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 15.04.2021.
Iesniegšanas datums