Kas ir ārkārtas situācijas?

Katastrofa — notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus (https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums)

Ārkārtas situācija veselības nozarē iedalās ārkārtas medicīniskajās situācijās un ārkārtas sabiedrības veselības situācijās. Par ārkārtas situāciju veselības nozarē runā, ja:

  • ir cilvēku upuri vai pastāv nopietns apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai;
  • atbildīgo valsts un pašvaldību veselības nozares institūciju tūlītēji pieejamie resursi nav pietiekami situācijas pārvaldīšanai vai radīto seku novēršanai;
  • ir nepieciešama koordinēta iesaistīto institūciju rīcība pašvaldību, valsts vai starptautiskā līmenī;
  • ir nepieciešama sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšana pastiprinātā režīmā.
ārkārtas situācijas diagramma

Valstī iespējamie apdraudējumi

Dabas katastrofu diagramma

 

Bīstams aukstums

Situācijā, ja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sniedz prognozes par spēcīgu salu (oranžais un sarkanais līmenis) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi aicina būt piesardzīgiem un saudzēt savu veselību.
Skatīt vairāk

Bīstams karstums

Situācijā, ja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sniedz prognozes par bīstamu karstumu (t.s. oranžais vai sarkanais līmenis) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi aicina būt piesardzīgiem un saudzēt savu veselību.
Skatīt vairāk

Antropogēno katastrofu diagramma

Informācija par ārkārtas situāciju un katastrofu medicīnas mācībām:

Ārkārtas situāciju mācības

Informācija par ārkārtas situāciju mācībām
Skatīt vairāk

Katastrofu medicīnas mācības

Informācija par katastrofu medicīnas mācībām
Skatīt vairāk