No 2019. gada līdz 2022. gadam NMPD ir piedalījies Eiropas Savienības Trešās veselības programmas finansētajā projektā “Gatavība un rīcība robežšķērsošanas vietās (ostās, lidostās un sauszemes robežšķērsošanas vietās) ar akronīmu HEALTHY GATEWAYS”. Tās mērķis bija atbalstīt visu dalībvalstu sadarbību un koordinētu rīcību, lai uzlabotu gatavību un reaģēšanas spējas robežšķērsošanas vietās.

Projekta HEALTHY GATEWAYS laikā tika izstrādātas vadlīnijas, paraugprakses katalogi un apstiprināti rīcības plāni, kas jāīsteno, veidojot gatavību un reaģējot uz veselības apdraudējumiem, ārkārtas situācijām transporta nozarē un robežšķērsošanas vietās. Vienotā rīcība atbalsta ātru informācijas apmaiņu pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un iepriekš izveidotu sadarbību robežšķērsošanas punktu starpā. Vienlaikus valsts un vietējā līmenī tika nodrošinātas tiešsaistes un klātienes apmācības jomas profesionāļiem par gatavības plānošanu ārkārtas situācijām un notikumu pārvaldību robežšķērsošanas vietās.

Ar projekta rezultātiem var iepazīties: www.healthygateways.eu/ (angļu val.)


NMPD saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautiskiem veselības aizsardzības noteikumiem (SVAN) Latvijā pilda nacionālā kontaktpunkta funkcijas, kas vienlaikus ietver informācijas apmaiņu ar robežšķērsošanas punktiem un piedalās gatavības plānošanā pārrobežu apdraudējumu pārvaldīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1082/2013/ES.