Šajā sadaļā ir informācija par tiem īpašumiem, kurus piedāvā nomāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests citām pusēm.


ĒDNĪCAS TELPU DUNTES IELĀ 8, RĪGĀ APAKAŠNOMAS PIEDĀVĀJUMS

1. Cenu aptaujas priekšmets

Ēdnīcas telpu apakšnoma ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai NMP dienesta darbiniekiem un citām personām, ar ierobežotu publisku pieejamību Duntes ielā 8, Rīgā.

2.  Cenu aptaujas mērķis

Iznomāt ēdnīcas telpas, lai piesaistītu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju ar mērķi nodrošināt kvalitatīva (ievērojot veselīga uztura principus un ēdienu sabalansētību ar bagātīgu  uzturvielu izvēli) ēdināšanas pakalpojuma pieejamību NMP dienesta darbiniekiem.

3. Cenu aptaujas tehniskā specifikācija  

3.2. Tiks nodots apakšnomā pilns ēdnīcas telpu komplekss un  aprīkojums bez traukiem un galda piederumiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

3.3. Tiks noslēgts telpu apakšnomas līgums par ēdnīcas telpām 273.7m2 platībā, kā arī par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma nomu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

3.4. Ēdināšanas pakalpojums jāsniedz katru darba dienu no 9:00 – 16:00, iekļaujot ēdienkartē brokastis, kas sastāv vismaz no triju veidu ēdieniem un pusdienas kas sastāv no vismaz viena veģetārā ēdiena, divu veidu zupām, trīs veidu otriem un divu veidu saldajiem ēdieniem.

3.5. Ēdnīcas telpu apakšnomas termiņš - 31.12.2023.

3.6.  Nomnieks telpu Iznomātājam  ik mēnesi sedz šādus ar telpu uzturēšanu saistītos izdevumus:

            3.6.1. tiešajām un netiešajām izmaksām (1. Nekustamā īpašuma nodoklis (telpām), 2. Nekustamā īpašuma nodoklis (zemei), 3. Apdrošināšana, 4. Atkritumu izvešana, 5. Atlīdzība sētniekam, 6. Atlīdzība santehniķim, elektriķim, 7. Lokāla un ugunsdrošības signalizācija), kas saistītas ar nomājamo telpu un tai piesaistītās teritorijas uzturēšanas izmaksām, kas uz 01.01.2021. sastāda EUR 329,64 mēnesī,

            3.6.2. Uzturēšanas izmaksas tiek pārskatītas, ja Līguma darbības laikā tiek veikti grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos par valsts noteiktām nodevām, nodokļiem, minimālās algas apmēru u.c.).

            3.6.3. Nomas maksu par aprīkojuma izmantošanu – līdz 61,76 EUR (atkarībā no izmantotā aprīkojuma) mēnesī,

            3.6.4. Elektroenerģiju pēc skaitītāja,

            3.6.5. Ūdeni pēc skaitītāja,

            3.6.6. Apkuri / siltā ūdens uzsildīšanu pēc skaitītāja.

4.  Prasības Nomniekam – ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam:

4.1. Pakalpojuma sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

4.2. Pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas aprites uzņēmums Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

4.3. Pakalpojuma sniedzējs līguma izpildes laikā nodrošina ar vismaz vienu     kvalificētu pavāru.

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pieredze vismaz 12 mēnešus nepārtraukta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā.

4.5. Nomātajās telpās apņemas ievērot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzētās higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

4.6. Jānodrošina iespēja ēdiena  līdznešanai  ar vienreizlietojamiem traukiem.


5.  IZNOMĀTĀJS:

           Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

           Reģistrācijas Nr.90009029104

           Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013

           Kontaktpersona: Normunds Balčuns

           Rīgas reģionālā centra galvenais saimniecības pārzinis

           Tālr. 67337705/ 29350362

           normunds.balcuns@nmpd.gov.lv


6.  Piedāvājumu iesniegšana:

6.1. Persona, kura vēlas nomāt nekustamo īpašumu (turpmāk – nomas pretendents), iesniedz Iznomātājam līdz 2021.gada 27.janvārim nomas pretendenta piedāvājumu, kurā iesniedz:

            6.1.1. komersanta apliecības kopiju;

6.1.2. apliecinājumu, ka komersants ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas aprites uzņēmums PVD;

            6.1.3. piedāvātās ēdienkartes projektu.

6.2. Piedāvājuma iesniegšanas adrese: Laktas iela 8, Rīga, Lietvedības nodaļa 144. kabinets, vai nosūtot pa pastu- Laktas iela 8, Rīga, LV-1013.

6.3. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 27.janvārim.

6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

6.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.

7.  Piedāvājumu izvērtēšana

7.1. Pēc piedāvājumu saņemšanas Rīgas reģionālā centra galvenais saimniecības pārzinis kopā ar Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas Galveno ekonomistu,  Darba vides nodrošinājuma nodaļas vadītāju desmit darbdienu laikā izvērtē nomas pretendentu piedāvājumus un pieņem lēmumu par atlases rezultātiem.

7.2. Piecu darbdienu laikā pēc 7.1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Iznomātājs informē nomas pretendentus par pieņemto lēmumu.

7.3. Ja izvēlētais nomas pretendents atsakās slēgt apakšnomas līgumu, Iznomātājam ir tiesības izbeigt atlasi bez rezultātiem vai piedāvāt apakšnomas līguma slēgšanu nākamajam nomas pretendentam.

7.4. Ja piedāvājumus apakšnomas veikšanai pieteikuši vairāki nomas pretendenti, piedāvājuma izvērtēšanai triju darba dienu laikā tiks  pieprasīts, iesniegt savu darba grafiku, kas varētu būt lielāks par 3.4.punktā noteikto (arī ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas) Līgums tiks slēgts ar nomas pretendentu, kuram ir lielāks kopējais darba stundu skaits papildus 3.4 punktā norādītajam.

8. Apakšnomas objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar Iznomātāja norādīto kontaktpersonu.

9. Nomas sludinājuma pieejamība

Informācija par ēdnīcas telpu nomas piedāvājumu ir elektroniski pieejama NMP dienesta tīmekļa vietnē internetā http://www.nmpd.gov.lv/ un Valsts nekustamo īpašumu tīmekļa vietnē www.vni.lv.

 

Telpu fotogrāfijas
Ēdnīcas telpas
Ēdnīcas telpas

 

Ēdnīcas telpas
Ēdnīcas telpas
Ēdnīcas telpas
Ēdnīcas telpas
Ēdnīcas telpas
Ēdnīcas telpas