Risku pārvaldības politikas mērķis ir noteikt vienotus riska pārvaldības pamatprincipus un atbildības sadalījumu, lai sekmētu darbiniekos vienotu izpratni par risku pārvaldību un veicinātu uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) noteiktajiem pamatprincipiem balstītas risku pārvaldības kultūras attīstību.

Risku pārvaldības politika NMPD tiek ieviesta, lai nodrošinātu:

 • savlaicīgu reaģēšanu uz ārējām un iekšējām izmaiņām un notikumiem;
 • visas pieejamās informācijas izmantošanu risku pārvaldībā – pieredze, aktuālā situācija un iespējamās nākotnes prognozes;
 • atbildību noteikšanu par risku pārvaldības procesa vadību un uzraudzību;
 • vadības uz zināšanām par riskiem un prioritātēm balstītu aktīvu un strukturētu rīcību, veicinot NMPD mērķu sasniegšanu;
 • visu līmeņu vadītāju aktīvu un mērķtiecīgu rīcību, veicinot kopējo darbinieku izpratni par riskiem un to prioritātēm;
 • veicinātu NMPD attīstību, atbilstoši noteiktajiem stratēģijas virzieniem, samazinot potenciālos zaudējumus un kaitējumu NMPD reputācijai.

Risku pārvaldība ir mērķtiecīgs, regulāri īstenojams un uzraugāms process, lai mazinātu, ierobežotu un novērstu notikumu negatīvo ietekmi uz NMPD darbību un nodrošinātu NMPD darbības nepārtrauktību. Efektīva risku pārvaldība veido pozitīvu iekšējo kultūru, kurā darbinieki saprot savu lomu un atbildību NMPD mērķu sasniegšanā.

  Risku pārvaldība NMPD balstās uz šādiem pamatprincipiem:

  Atbildība - katram darbiniekam atsevišķi savas kompetences ietvaros ir pienākums pārliecināties par to, ka būtiskie riski, kas varētu ietekmēt NMPD darbības rezultātus, mērķu sasniegšanu un reputāciju, ir izprasti, vadīti un uzraudzīti;

   

  Atklātība un informētība – risku pārvaldībā būtiska ir informēšana un uzticībā balstīta komunikācija. Līdz ar to svarīga ir visu līmeņu darbinieku iesaistīšanās, lai savlaicīgi atklātu potenciālos riskus un informētu par tiem;

   

  Pieredze – risku pārvaldības politika tiek realizēta balstoties uz risku pārvaldības labo praksi un pieredzi, kā arī mūsdienu labo praksi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, ārstniecības un pacientu drošības jautājumu izpratnē, pakalpojumu sniegšanas sfērā;

   

  Zināšanas un kompetence – NMPD darbiniekos veicina izpratni par risku pārvaldības nozīmi procesu vadībā un NMPD mērķu sasniegšanā, nodrošinot darbinieku konsultācijas un mācības par risku pārvaldības jautājumiem;

   

  Prevencija – NMPD pirms jaunu darbību uzsākšanas vadības līmenī tiek izvērtēti iespējamie riski, apzināts risku apjoms un veids, kā arī risku ietekmes samazināšanas iespējas.

  Risku pārvaldības process sastāv no šādiem galvenajiem soļiem:

  • risku identificēšana - risku identificēšana ir process, kurā noskaidro, kāds risks vai drauds pastāv vai var iestāties nākotnē un ietekmēt NMPD darbību un mērķu sasniegšanu. Risku identificēšana ir nepārtraukts process, ko darbinieki veic ikdienā un īpaši ņem vērā būtisku lēmumu pieņemšanā. Risku identificēšanu primāri veic risku īpašnieki un darbinieki (gan vadības, gan struktūrvienību līmenī) savas atbildības jomas ietvaros;
  • risku novērtēšana - risku novērtēšana ir process, kurā izvērtē riska potenciālo ietekmi un riska iestāšanās varbūtību, tādējādi nosakot būtiskos riskus. Risku novērtēšanu primāri veic risku īpašnieki savas atbildības jomas ietvaros, nepieciešamības gadījumā piesaistot citu struktūru darbiniekus;
  • risku mazināšanas un uzraudzības pasākumu noteikšana un īstenošana - risku mazināšanas un uzraudzības pasākumi ir aktivitāšu kopums, kas tiek īstenots, lai pārvaldītu identificētos riskus. Risku mazināšanas un kontroles pasākumi tiek plānoti un ieviesti atkarībā no risku novērtējuma rezultātiem un definētās risku apetītes. Risku mazināšanas un kontroles pasākumus plāno un ievieš risku īpašnieki;
  • risku vadības procesa koordinēšana un uzraudzība - risku īpašnieku identificētie un novērtētie riski tiek iekļauti Risku reģistrā. Risku reģistru uztur un, pamatojoties uz pieejamo informāciju no risku īpašniekiem, regulāri atjauno Vadības sistēmu nodaļas speciālists kvalitātes auditu un risku vadības jautājumos;
  • risku ziņošana - risku ziņošanā iesaistās katrs darbinieks savas atbildības jomas ietvaros. Risku ziņošana ietver:
   • ikdienas komunikāciju t.sk. starp struktūrvienībām;
   • Vadības sistēmu nodaļas speciālistam kvalitātes auditu un risku vadības jautājumos iesniegtu risku informāciju;
   • struktūrvienības vadītājam vai direktoram sniegtu informāciju vai ziņojumus t.sk. par risku pārvaldību NMPD ikgadējā Pārvaldības pārskatā.
   • Par risku pārvaldību savas kompetences jomā atbild katrs darbinieks un struktūrvienības vadītājs/risku īpašnieks savā līmenī;
   • Speciālists kvalitātes auditu un risku vadības jautājumos uzrauga risku īpašnieka identificētos riskus un risku vērtējumu, veic Risku pārvaldības pasākumu ieviešanas uzraudzību, atbilstoši vienotai metodikai, izņemot risku vadību specifiskās jomās;
   • Specifiskās jomās risku vadību un dokumentēšanu nodrošina kompetentie speciālisti:
    • Par IT drošības risku pārvaldību - IT un sakaru nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks;
    • Par interešu konflikta risku pārvaldību - ar direktora rīkojumu izveidotas darba grupas vadītājs;
    • Par datu aizsardzības risku pārvaldību - datu aizsardzības speciālists;
    • Par pacientu drošības risku pārvaldību - pacientu drošības sistēmas vadītājs;
    • Par darba aizsardzības risku pārvaldību - darba aizsardzības speciālists;
    • Par ārkārtas situāciju risku pārvaldību - Operatīvās vadības centra vadītājs. 
   • Pirmā aizsardzības līnija: primārā risku pārvaldība NMPD. Risku īpašnieki veic primāro risku pārvaldību (t.sk. risku identificēšanu, novērtēšanu, risku mazināšanas un uzraudzības pasākumu noteikšanu un īstenošanu) savā atbildības jomā, kā arī saskaņā ar šo politiku un uz tās pamata izdotajiem dokumentiem veic efektīvu ikdienas vadību pār visiem riskiem, kas ietekmē konkrētās jomas darbību.
   • Otrā aizsardzības līnija: risku pārvaldības procesa koordinēšana un uzraudzība. Speciālists kvalitātes auditu un risku vadības jautājumos un speciālisti specifiskajās jomās uzrauga risku īpašnieku identificētos riskus un risku vērtējumu, veic risku pārvaldības pasākumu ieviešanas uzraudzību.
   • Trešā aizsardzības līnija: neatkarīga pārliecības sniegšana, ko nodrošina Audita nodaļa. Iekšējais audits ir neatkarīgs gan no NMPD risku īpašniekiem (pirmā aizsardzības līnija), gan no risku pārvaldības procesa koordinēšanas un uzraudzības (otrā aizsardzības līnija), tas sniedz neatkarīgu un objektīvu vērtējumu direktoram par risku iekšējās kontroles sistēmas darbību un efektivitāti.