Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

2014.gada novembrī Nacionālais veselības dienests uzsāka Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīnijas un līdz 2018.gada beigām izstrādāt un ieviest kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde tiek realizēta, iesaistot projekta sadarbības partnerus - Veselības ministriju, NMP dienestu un Slimību profilakses un kontroles centru.

 

Projekta attiecināmās izmaksas tiek līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no ESF finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma.

Vairāk informācijas par projektu NVD tīmekļa vietnē.