Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Spēkā no 2020.gada 08.septembra

Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – NMP dienests, apstrādā personas datus.

NMP dienestā apstrādāto personas datu Pārzinis ir pats NMP dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. +371 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@nmpd.gov.lv; tālr. +371 67337033.

 

Šī Politika ir piemērojama, personas datu aizsardzības nodrošināšanai, attiecībās uz:

 • personām, kuras piesaka neatliekamās medicīniskās palīdzības, turpmāk – NMP, izsaukumus vai zvana uz tālruni 113, vai Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, (svītrots);
 • personām, kuras saņem NMP, kā arī specializēto medicīnisko palīdzību;
 • personām, kuras sazinās ar NMP dienestu izmantojot e-pasta, pasta, faksa vai citu saziņas formu;
 • NMP dienesta vadības centra un citu struktūrvienību apmeklētājiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • fiziskām personām, kuras neveic izrakstīto rēķinu, par NMP dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem, apmaksu noteiktajā termiņā.

Politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu apstrāde notiek (elektroniski vai papīra formā).

Definīcijas:

Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu subjekts – Pacients, izsaucējs, jebkura cita persona, kuras datu NMP dienests apstrādā, izņemot NMP dienesta darbiniekus.

Pārzinis – NMP dienests.

Personas dati – jebkura ar izsaucēju vai pacientu tieši vai netieši saistīta informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Vispārīgie noteikumi:

 1. Politikā iekļauta informācija, kā NMP dienests veic personas datu apstrādi.
 2. NMP dienests, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nozaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 3. NMP dienests personas datu apstrādē iesaista apstrādātājus (Informācijas sistēmu un komunikācijas tehnoloģiju uzturētāji, fiziskās apsardzes nodrošinātājs u.c.), kuriem NMP dienests pieprasa ievērot atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar NMP dienesta norādēm, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 4. NMP dienesta sīkdatņu lietošanas noteikumi ir pieejami NMP dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv.

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, bet ne tikai, kuras NMP dienests apstrādā, ir:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, ārvalstnieku personu apliecinošā dokumenta dati (pases kopija, ID dati).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs.

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm vai citām iestādēm, kurām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt personas datus

Saziņas dati, kas tiek vākti zvanot uz NMP dienestu, uz tālruņa numuriem, kuri veic audio ierakstu, sūtot e-pastu, vēstules, sūdzības, pateicības vai izmantojot citu informācijas apmaiņas veidu.

Vizuālais attēls, kas tiek vākts, izmantojot operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos, un NMP dienesta lietošanā esošajās telpās un tām pieguļošajā teritorijā izvietotās videokameras.

Balss ieraksti, kas tiek vākts zvanot uz NMP dienesta tālruņa numuriem, kuri veic audio ierakstu, gan operatīvajos medicīniskajos līdzekļos izvietotās videokameras.

Īpašas kategorijas personas dati, piemēram, veselības stāvoklis, diagnoze, anamnēze un citi veselības rādītāji, izsaukuma kartes Nr.

Personas datu apstrādes mērķi un pamats

NMP dienests primāri veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

 1. NMP dienesta izsaukumu uzskaitei, dokumentāla pierādījuma nodrošināšanai ārstniecības novērtējumam un ārstēšanas virzienam;
 2. NMP dienesta sniegtās NMP kvalitātes uzlabošanai, Ārstniecības likuma 36.panta prasību izpildei;
 3. NMP dienesta izsaukumu pieņemšanas dispečeru audioierakstu uzskaitei un glabāšanai;
 4. NMP dienesta administratīvo funkciju pildīšanai (t.sk. pirmās palīdzības sniegšanas vienotas sistēmas uzturēšanai);
 5. NMP dienesta lietošanā esošā nekustamā īpašuma aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem, nepiederošu personu piekļūšanas.
 6. NMP dienesta izrakstīto neapmaksāto rēķinu par maksas pakalpojumu saņemšanu, nodošanai ārpustiesas parādu piedziņai.

NMP dienests apstrādā personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 2. Apstrāde ir vajadzīga, medicīniskas diagnozes, veselības vai ārstēšanas, vai veselības pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, statistikas veidošanas nolūkos;
 3. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, un izpildītu uzdevumu īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālas pilnvaras;
 4. Apstrāde vajadzīga NMP dienesta leģitīmo interešu īstenošanai.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 1. Institūcijām, kurām saskaņā ar tiesību normām ir tiesības pieprasīt un/vai saņemt personas datus, t.sk. informāciju par pacientu un tā veselības stāvokli;
 2. NMP dienesta personas datu apstrādātājiem;
 3. Trešajām personām, kurām datu subjekts ir devis piekrišanu, savu personas datu nodošanai.

Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), izņēmuma gadījumā pēc datu subjekta pieprasījuma personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ valstīm.

Glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti, tik ilgi cik tas nepieciešams, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu glabāšanu, grāmatvedības normatīvajiem aktiem, u.c.), administratīvā procesa noilgumu, pārziņa leģitīmo interesi.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir sekojošas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi
 • Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem, piemēram, laikā, kad NMP dienests izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu, datu precizitāti, vai apstrādes likumību u.c.;
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju par viņa apstrādājamajiem datiem vēršoties ar rakstveida iesniegumu NMP dienestā. Saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu un 3.pantu par rakstveida iesniegumu tiek uzskatīts pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurš iesniegts pašrocīgi vai nosūtīts pa pastu; izmantojot drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums un nosūtīts uz elektronisko pastu nmpd@nmpd.gov.lv; Iesniegums, kas iesniegts izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
 • Iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj, tā tiesības un intereses, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Citi noteikumi

NMP dienestam ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo versiju NMP dienesta mājas lapā.

 

Papildus informācija, par NMP dienesta veikto personas datu apstrādi

Informācija par videonovērošanu NMP dienesta lietošanā esošajās telpās un tām pieguļošajā teritorijā.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšspunkts

Leģitīmās intereses: Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība

Datu saņēmēji: Tiesībsargājošās iestādes, datu subjekti, citas personas, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt un saņemt datus

Datu glabāšanas ilgums: NMP dienesta telpās un tām pieguļošajās teritorijās veiktie videoieraksti tiek uzglabāti 30 (trīsdesmit) dienas, no ieraksta veikšanas dienas un pēc tam automātiski dzēsti.

 

Informācija par videonovērošanu NMP dienesta operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos.

Datu apstrādes nolūks: Uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kvalitāti un izpildīt Ārstniecības likuma 36.panta (Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas lietošanu un tās radītajām sekām) prasības.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts.

Datu saņēmēji: Iestādes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt un saņemt datus, kā arī datu subjekts (pacients).

Datu glabāšanas ilgums: video un audio ieraksti tiek glabāti pēc fifo (vēcākajiem datiem pārrakstās pāri jaunākie) principa, speciāli atvēlētā atmiņu apgabalā. Atmiņu apgabals paredz uzglabāt video un audio failus, maksimums 30 (trīsdesmit) dienas.

 

Informācija par zvanu audio ierakstu veikšanu, zvanot uz 113; 66016001 un operatīvajā režīmā izmantojamiem numuriem (svītrots).

Tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 68.4.punkts un Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta  e) apakšspunkts, 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts

Datu saņēmēji: Tiesībsargājošās iestādes, sarunu atreferējumu datu subjekti, citas personas, kam saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesības pieprasīt un saņemt datus

Datu glabāšanas ilgums: audio sarunu ieraksti tiek uzglabāti 3 (trīs) gadus no zvana veikšanas dienas, ņemto vērā NMP dienesta faktiskās rīcības apstrīdēšanas termiņu un veicamās administratīvās darbības.

 

Informācija par Personas datu apstrāde medicīniska rakstura dokumentācijas aizpildīšanai:

Datu apstrādes nolūks: Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu uzskaite, dokumentāls pierādījums pacienta ārstniecības novērtējumam un ārstēšanas virzienam.

Tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2006.gada 04.aprīļa noteikumu Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"; Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts.

Datu saņēmēji: Iestādes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt datus, kā arī datu subjekts (pacients).

Datu glabāšanas ilgums: Ne mazāks kā noteikts Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (1 līdz 3 gadi). Dokumenti tiks iznīcināti pēc Ministru kabineta 2012.gada 06.novembra noteikumos Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” paredzētās dokumentu aprakstīšanas par attiecīgo periodu.

 

Informācija par personas datu apstrādi vienotas pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas uzturēšanā:

Datu apstrādes nolūks: vienotas un kvalitatīvas pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas uzturēšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"

Tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"; Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpupunkts.

Datu saņēmēji: Iestādes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt datus, kā arī datu subjekts (pacients).

Datu glabāšanas ilgums: 5 - 10 gadi. Dokumenti tiks iznīcināti pēc Ministru kabineta 2012.gada 06.novembra noteikumos Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” paredzētās dokumentu aprakstīšanas par attiecīgo periodu.

Datu Pārzinis: NMP dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. +371 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@nmpd.gov.lv tālr. +371 67337033

 

Datu apstrādes mērķis: NMP dienests apstrādās Jūsu personas datus - iesniegumā iekļautos datus un pievienotos dokumentus, lai novērtētu Jūsu atbilstību, tiesību piešķiršanai nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, izsniegtu apliecību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu.

Apstrādei paredzētie dati: NMP dienests apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par izglītību, līdzšinējo pieredzi, kvalifikāciju u.c.) un faktus apliecinošus dokumentus.

Datu glabāšanas ilgums: Dati un dokumenti tiek glabāti 5 – 10 gadus, atbilstoši NMP dienesta lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem. Dokumenti, kas satur personas datus tiks iznīcināti pēc Ministru kabineta 2012.gada 06.novembra noteikumos Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” paredzētās dokumentu aprakstīšanas par attiecīgo periodu.

Jūsu tiesības:

 • Pieprasīt piekļuvi personas datiem;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem, piemēram, laikā, kad NMP dienests izvērtē, vai ir tiesības uz datu dzēšanu.
 • pieprasīt informāciju par apstrādājamajiem datiem vēršoties ar rakstveida iesniegumu NMP dienestā. Saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu un 3.pantu par rakstveida iesniegumu tiek uzskatīts pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurš iesniegts pašrocīgi vai nosūtīts pa pastu; izmantojot drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums un nosūtīts uz elektronisko pastu nmpd@nmpd.gov.lvdatuaizsardziba@nmpd.gov.lv; Iesniegums, kas iesniegts izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
 • iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja personas datu apstrāde pārkāpj, Jūsu tiesības un intereses, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Datu Pārzinis: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. +371 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@nmpd.gov.lv; tālr. +371 67337033

 

Datu apstrādes mērķis: NMP dienests apstrādās Jūsu personas datus - iesniegto dzīves gājumu (Curriculum Vitae) un dokumentus, lai novērtētu Jūsu iespējamību ieņemt amatu uz kuru izsludināts konkurss, pamatojoties uz Darba likuma 32.pantu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu.

Apstrādei paredzētie dati: NMP dienests apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par izglītību, līdzšinējo darba pieredzi) un faktus apliecinošus dokumentus. NMP dienests nodibinot darba tiesiskās attiecības ar Jums, papildus informēs par personas datiem, kurus vēl apstrādās, darba tiesisko attiecību laikā.

Datu glabāšanas ilgums: CV par pretendentiem ar kuriem netiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, tiks uzglabāti piecus mēnešus no pēdējās pieteikšanās dienas uz amata vietas konkursu. CV pretendentam, ar kuru tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, tiks glabāti visu darba tiesisko attiecību laiku un vēl divus gadus, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

Jūsu tiesības:

 • Pieprasīt piekļuvi personas datiem;
 • Pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
 • Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem, piemēram, laikā, kad NMP dienests izvērtē, vai Jums ir tiesības uz datu dzēšanu.
 • pieprasīt informāciju par apstrādājamajiem datiem vēršoties ar rakstveida iesniegumu NMP dienestā. Saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu un 3.pantu par rakstveida iesniegumu tiek uzskatīts pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurš iesniegts pašrocīgi vai nosūtīts pa pastu; izmantojot drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums un nosūtīts uz elektronisko pastu nmpd@nmpd.gov.lvdatuaizsardziba@nmpd.gov.lv; Iesniegums, kas iesniegts izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja personas datu apstrāde pārkāpj, Jūsu tiesības un intereses, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.