DG SANTE ir Eiropas Savienības Komisijas ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par ES politiku pārtikas nekaitīguma un veselības aizsardzības jomā, kā arī uzrauga attiecīgo jomu tiesību aktu piemērošanu.

Informācija par Eiropas Savienības Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu DG SANTE

Eiropas Savienības DG SANTE Veselības Drošības Komiteja

Lai koordinētu Eiropas Savienības dalībvalstu vienotu reaģēšanu un gatavību dažādu pārrobežu apdraudējumu gadījumā, ir izveidota Veselības Drošības Komiteja, kuru no Latvijas, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, pārstāv Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Veselības ministrija. Veselības Drošības Komitejas biedriem regulāri notiek sēdes, kurās Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Savienības Komisija tiek informēta par pieņemto vai plānoto sabiedrības veselības pasākumu veidiem, mērķiem un darbības jomām, lai nodrošinātos pret pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Veselības Drošības Komitejas prioritātes ir:

  • apdraudējumu atklāšana un komunikācija;
  • risku novērtējums;
  • gatavības nodrošināšana;
  • zinātniski pierādījumi;
  • krīzes vadība un katastrofu plānu pārbaude;
  • sadarbība.

Veselības Drošības Komitejas iekšējie procedūru noteikumi

 

Eiropas Savienības Agrīnās brīdināšanas sistēma (EWRS)

Agrīna reaģēšana par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem tiek koordinēta ES līmenī Veselības drošības komitejas ietvaros un tās darbību īsteno Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, ir iesaistīts agrīnās brīdināšanas sistēmas (EWRS - Early Warning and Response system) ziņojumu sniegšanā par dažādu veidu apdraudējumiem. Agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidotā platforma ļauj Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm uzturēt pastāvīgu saziņu, lai brīdinātu, novērtētu sabiedrības veselības riskus un noteiktu pasākumus, kas varētu būt nepieciešami sabiedrības veselības aizsardzībai.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.