Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Publicēšanas datums: 04.10.2018.

2018.gada 25.maijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

ERAF finansēta projekta ietvaros tiks ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk tekstā – IKT) risinājumi neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās, ieguldot 1 miljonu eiro.

Projekta mērķis: 

ieviest IKT risinājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projekta ietvaros tiks:

 • pilnveidoti NMP dienesta pamatdarbības procesi, veicinot sadarbspēju ar citām veselības nozares institūcijām.
 • nodrošināta lietotājiem atbilstoša pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pakalpojuma pieejamība.

Galvenās projekta darbības:

 • operatīvo medicīnisko datu aprites ātruma uzlabošana par pacienta veselības stāvokli NMP izsaukuma laikā, precīzāka lēmuma pieņemšanai par nepieciešamo ārstēšanas apjomu;
 • risinājumu ieviešana integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām, ieviešot ārējās informācijas plūsmas centralizāciju, lai nodrošinātu pieejamību papildus medicīniskajiem datiem par pacientu no citām veselības nozares institūcijām;
 • koplietošanas funkcionalitātes izstrādāšana elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un pilotieviešanas veikšana sadarbībā ar vismaz trīs slimnīcām;
 • tehnisko risinājumu ieviešana neatliekamās medicīnas kvalitātes kontroles kritēriju elektroniskai uzraudzībai, analīzei un automatizētu risinājumu datu ievades kvalitātes uzlabošanai;
 • elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošana;
 • dispečerizācijas risinājuma lietotāju lomas un funkcionalitātes pilnveidošana, optimizējot NMP izsaukuma izpildes laikā nepieciešamo medicīnisko datu par pacientu attēlošanu, lai uzlabotu ārstniecības personu pieņemtos lēmumus par optimālāko ārstniecības apjomu pacientam;
 • NMP dienesta Informācijas sistēmas un datu drošības nodrošināšana, veicot NMP dienesta IS drošības auditu un, pamatojoties uz izstrādātajām rekomendācijām, pilnveidot NMP dienesta IS drošības politiku un lietotāju pārvaldību.

Kopējais projekta finansējums ir 1 000 000 EUR, no kuriem ERAF finansē 850 000 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2021. gadam.


Informācija atjaunota 10.02.2019.

Atbilstoši 2018.gada 25.maijā noslēgtai vienošanai starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošanu, NMP dienests turpina projekta attīstību.

Projekta mērķis ir ieviest IKT risinājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. Projekta gaitā ieguldot 1 miljonu eiro, tiek ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) risinājumi neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

2019.gadā ir plānots īstenot četras projekta aktivitātes:

 • operatīvo medicīnisko datu aprites ātruma uzlabošana par pacienta veselības stāvokli NMP izsaukuma laikā, precīzāka lēmuma pieņemšanai par nepieciešamo ārstēšanas apjomu;
 • Ieviest tehniskos risinājumus neatliekamās medicīnas kvalitātes kontroles kritēriju elektroniskai uzraudzībai, analīzei un automatizētu risinājumu datu ievades kvalitātes uzlabošanai;
 • pilnveidot dispečerizācijas risinājuma lietotāju lomas, tādejādi uzlabojot ārstniecības personu pieņemtos lēmumus par optimālāko ārstniecības apjomu pacientam;
 • veikt NMP dienesta Informācijas sistēmas drošības auditu.

Informācija atjaunota 01.10.2019.

NMP dienests ir sekmīgi īstenojis 2019.gadā plānotās projekta aktivitātes, ieviešot sekojošus IKT risinājumus:

 • uzlabots operatīvo medicīnisko datu aprites ātrums par pacienta veselības stāvokli NMP izsaukuma laikā, precīzāka lēmuma pieņemšanai par nepieciešamo ārstēšanas apjomu. Sistēmas uzlabojumu rezultātā ir izveidota izsaukuma elektroniskās kartes datu uzglabāšana ilgtermiņa arhīvā, kā arī esošais dispečerizācijas risinājums ir būtiski uzlabots, izveidojot risinājumu, kas nodrošina iespēju nodalīt operatīvos datus no neoperatīvajā darbā izmantojamajiem datiem, tādejādi uzlabojot operatīvas informācijas aprites ātrumu;
 • Ieviesti tehniskie risinājumi neatliekamās medicīnas kvalitātes kontroles kritēriju elektroniskai uzraudzībai, analīzei un automatizētu risinājumu datu ievades kvalitātes uzlabošanai. Kvalitātes pilnveidošanas informācijas tehnoloģiju atbalsta risinājumi ļauj ievērojami uzlabot NMP ārstniecības personu darba kvalitāti. NMP dienests spēj gan objektīvi izvērtēt riskus, gan pieņemt laicīgus mērus to novēršanai, tā sniedzot drošu, kvalitatīvu pakalpojumu Latvijas iedzīvotajiem;
 • pilnveidotas dispečerizācijas risinājuma lietotāju lomas, tādejādi uzlabojot ārstniecības personu pieņemtos lēmumus par optimālāko ārstniecības apjomu pacientam. Sistēmas uzlabojumu rezultātā ir nodrošinātā papildu personu datu aizsardzība, pilnveidoti un daļēji automatizēts informācijas tehnoloģiju atbalsts ārkārtas medicīnisko situāciju laikā, kā arī ieviesta rēķinu automātiska ģenerēšana no izsaukumu karšu datiem;
 • nodrošināta NMP dienesta Informācijas sistēmas un datu drošība, veicot NMP dienesta Informācijas sistēmas drošības auditu un, pamatojoties uz izstrādātajām rekomendācijām, ir pilnveidota NMP dienesta informācijas sistēmas drošības politika un lietotāju pārvaldība.

Atbilstoši 2018.gada 25.maijā noslēgtai vienošanai starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošanu, NMP dienests turpina projekta attīstību.


Informācija atjaunota 05.02.2020

NMP dienests turpina projekta attīstību un 2020.gadā plānots īstenot šādas projekta aktivitātes:

 • risinājumu ieviešana integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām, ieviešot ārējās informācijas plūsmas centralizāciju, lai nodrošinātu pieejamību papildus medicīniskajiem datiem par pacientu no citām veselības nozares institūcijām. Integrācijas risinājuma izstrāde nodrošinās NMP dienesta datu nodošanu vienotajā veselības nozares datu noliktavā;
 • koplietošanas funkcionalitātes izstrādāšana elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un pilotieviešanas veikšana sadarbībā ar trīs slimnīcām – Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, P.Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Minētais risinājums nodrošinās pilnīgu NMP dienesta pāreju uz elektronisko dokumentāciju un ievērojami uzlabos informācijas apriti starp pirms-slimnīcas NMP un slimnīcu uzņemšanas nodaļām, tā būtiski uzlabojot ātrdarbību valsts pārvaldes iestāžu savstarpējas datu apmaiņas procesos, kas rezultēsies ātrāka pacienta ārstēšanas uzsākšanā;
 • elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošana.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", Nacionālo veselības dienestu. Projekta budžets ir 1 000 000 EUR (t.sk. 85% ERAF finansējums 850 000 EUR, 15% Valsts budžeta līdzfinansējums 150 000 EUR). Projekta ilgums: 25.05.2018. – 24.01.2021. (32 mēneši).


Informācija atjaunota 10.06.2020.

NMP dienests izskata iespēju pagarināt projekta termiņu

NMP dienests izskata iespēju pagarināt projekta termiņu no 32 uz 36 mēnešiem, tas ir līdz 2021.gada 24.maijam. Daļa no 2020.gada plānotajām projekta aktivitātēm plānots realizēt 2021.gadā. Projekta termiņa pagarināšana saistīta ar Veselības ministrijas realizētā projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” kavēšanos, kā rezultātā nebija iespējams plānotajā termiņā realizēt NMP dienesta informācijas sistēmas integrāciju ar veselības nozares datu noliktavu, kā arī projekta kavēšanās saistīta ar valstī izveidojušos ārkārtējo situāciju, kā rezultātā aizkavējās iepirkuma procedūras. 


Informācija atjaunota 01.10.2020.

NMP dienests turpina atlikušo projekta aktivitāšu realizāciju.

2020.gada 10.septembrī NMP dienests saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinājumu projekta termiņa pagarināšanai no 32 uz 36 mēnešiem un turpina projekta aktivitāšu realizāciju:

 • risinājuma ieviešanu integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām. 2020.gada decembrī ir noslēgts darba uzdevums ar izstrādātāju par atvērto datu nodošanu no NMP dienesta informācijas sistēmas uz atvērto datu portālu (data.gov.lv). Papildus notiek darba grupu sanāksmes par integrācijas risinājuma izstrādi NMP dienesta datu nodošanai vienotajā veselības nozares datu noliktavā;
 • izsludināts iepirkums elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošanu portālā www.latvija.lv. Jaunais elektroniskais pakalpojums “Pirmās palīdzības apmācība” tiek veidots ar mērķi  nodrošināt 2012.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.557  (prot. Nr.45 14.§) "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" uzdevumu NMP dienestam – veidot un uzturēt elektronisku datu bāzi par pirmās palīdzības apmācību kursu beigšanu. Lietotājiem tiks nodrošināta draudzīga publiskā pakalpojuma pieejamība – tiks izveidota iespēja attālinātai piekļuvei datiem, kā arī iespējai elektroniski pieteikties kursiem un prakses pasniedzējam. Apmācīt tiesīgajam institūcijām (komersantiem) būs iespēja izvietot informāciju par kursu piedāvājumu, komplektēt apmācāmo grupas. Izveidotais e-pakalpojums tiks izvietots www.latvija.lv portālā.

Informācija atjaunota 05.02.2021.

Projekta termiņš tiek pagarināts par 4 mēnešiem

2021.gada 5.februārī noslēgti vienošanās grozījumi starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par projekta termiņa pagarināšanu no 32 uz 36 mēnešiem, tas ir līdz 2021.gada 24.maijam. Projekta termiņa pagarināšana bija nepieciešama, lai varētu pabeigt īstenot atlikušās projekta aktivitātes.


Informācija atjaunota 02.04.2021.

NMP dienests turpina atlikušo projekta aktivitāšu realizāciju.

2021.gada martā ir sekmīgi pabeigta koplietošanas funkcionalitātes izstrāde elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un uzsākta pilotieviešana ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca". 2021.gada 3.martā starp VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un NMP dienestu ir noslēgta vienošanās par sadarbību informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā.


Informācija atjaunota 24.05.2021.

Iepirkums par elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošanu tiek pārcelts uz projekta 2.kārtu

Iepirkums par elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošanu tiek pārcelts uz ERAF projektu “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” 2021.gada 19.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saskaņojusi  aktivitāšu “Izveidot portālā www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu ”Pirmās palīdzības apmācība””, kā arī “Brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu operatīvajā medicīniskajā transportā iegāde” un ar to realizēšanai paredzētā finansējuma 146 160.00 euro apmērā pārcelšanu no Projekta 1.kārtas uz Projekta 2.kārtu.