Trauksmes celšana – iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Trauksmes cēlējs ir aizsargāts. To nodrošina valsts un NMPD izveidotā trauksmes celšanas sistēma.

Kā celt trauksmi NMPD kā kompetentajā institūcijā?

NMPD darbinieki, fiziskas personas, kas dibina darba tiesiskās attiecības ar NMPD, vai NMPD praktikanti var informēt par iespējamu, sabiedrības būtiskas intereses skarošu pārkāpumu (piemēram, normatīvo aktu pārkāpumu, profesionālo vai ētikas normu neievērošanu, korupciju, sabiedrības veselības apdraudējumu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, citu prettiesisku darbību) NMPD kompetences jomās, ja šķiet, ka informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.


Trauksmes cēlēja ziņojumu NMPD var iesniegt:

 1. sūtot uz e-pastu trauksmescelejs@nmpd.gov.lv (var sūtīt arī uz kontaktpersonu e-pastu adresēm liga.lazdina@nmpd.gov.lv vai gunita.otto@nmpd.gov.lv), ziņojuma veidlapu parakstot ar drošu elektronisko parakstu 
 2. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
 3. parakstītu ziņojuma veidlapu sūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Laktas ielā 8, Rīgā vai izmantojot pastkasti pie administratīvās ēkas galvenās ieejas durvīm (uz aploksnes jānorāda “Trauksmes cēlēja ziņojums”),
 4. sniedzot iesniegumu mutvārdos klātienē, ko trauksmes cēlēju kontaktpersona dokumentē rakstiski un trauksmes cēlējs pašrocīgi paraksta. Ierašanos iepriekš saskaņo ar kontaktpersonu.

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma papīra formā.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?
 1. Kad saņemts trauksmes cēlēja sākotnējais ziņojums, nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā -
  • izvērtē ziņojuma pirmšķietamo atbilstību likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm,
  • pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu,
  • nosūta trauksmes cēlējam ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu.
 2. triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas ziņojuma iesniedzēju informē vai iesniegtais ziņojums ir atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
 3. ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu kontaktpersona informē trauksmes cēlēju par ziņojuma izskatīšanas gaitu.
 4. ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas pabeigšanas informē trauksmes cēlēju par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.

Ja ziņojuma sniedzējs atzīts par trauksmes cēlēju, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti [1]. Personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

 

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

 

Ja trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātā konstatēts darbinieka pārkāpums, Dienests, realizējot savas pilnvaras un tiesības, vainīgās personas sauc pie atbildības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī, nepieciešamības gadījumā, informē tiesībsargājošās iestādes.


[1] “Pseidonimizācija” ir personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kontaktpersonas

Potenciālajiem trauksmes cēlējiem ir iespēja saņemt trauksmes cēlēju kontaktpersonu konsultācijas par ziņojuma iesniegšanu:

Līga Lazdiņa

Nodaļas vadītāja
liga.lazdina [at] nmpd.gov.lv