Starptautiskās veselības aizsardzības noteikumu (SVAN) kontaktpunkts Latvijā

Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumu (International Health Regulations, SVAN) mērķis ir aizsargāt, kontrolēt un nodrošināt sabiedrības veselību, kā arī novērst ārkārtas situāciju nodarīto kaitējumu un postošo ietekmi. Noteikumi paredz apdraudējumu izplatības novēršanu neatkarīgi no to izcelsmes avota, izvairoties no liekiem starptautiskās satiksmes un tirdzniecības ierobežojumiem. To ieviešanas un īstenošanas pasākumi Latvijā ietver daudznozaru sadarbību starp sabiedrības veselības, veselības aprūpes, veterināro un zemkopības, izglītības, sakaru, transporta, tirdzniecības, drošības un citām nozarēm. SVAN ir starptautisks juridisks dokuments, kas darbojas 196 pasaules valstīs no kurām 194 ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dalībvalstis. Iesaistītās valstis veselības apdraudējumu pārvaldīšanu nepārtraukti attīsta un uzlabo, kā arī pilnveido atbilstošu un saskaņotu rīcību starp dažādu nozaru atbildīgajām institūcijām.

NMPD ir SVAN nacionālais kontaktpunkts Latvijā (pēc MK noteikumiem).


NMPD kā SVAN kontaktpunkts nodrošina:

  • nepārtrauktu saziņu (24/7 stundu režīmā) ar valsts atbildīgajiem sektoriem un PVO SVAN kontaktpunktiem;
  • kompetentajām iestādēm, atbildīgajiem valsts sektoriem un PVO SVAN kontaktpunktiem nodrošina regulāru informācijas apmaiņu, un konsultācijas par sabiedrības veselības apdraudējumiem un veiktajiem pasākumiem, kā arī  SVAN ieviešanas procesu valstī;
  • izplata informāciju atbildīgajiem sektoriem par sabiedrības veselības apdraudējumiem/riskiem, sniedz ieteikumus rekomendācijas vai cita  veida PVO informāciju SVAN ietvaros;
  • nacionālā līmenī sabiedrības veselības apdraudējumu un risku analīzei nodrošina vienotu informācijas sistēmu datu saņemšanu un apkopošanu.

Saziņai ar SVAN kontaktpunktu Latvijā - nfp@nmpd.gov.lv


Iebraukšanas vietas

Iebraukšanas vietas Sabiedrības veselības aizsardzības noteikumu (SVAN) izpratnē ir pārejas ceļotāju, bagāžas, kravas, konteineru, transportlīdzekļu, preču un pasta paku starptautiskai iebraukšanai vai izbraukšanai (pieskaitāmas arī aģentūras, kas tiem sniedz pakalpojumus iebraucot vai izbraucot). Lai novērstu nevajadzīgus ceļošanas un tirdzniecības ierobežojumus ārkārtas situācijās, prasības un ieteikumus iebraukšanas vietām nosaka SVAN.

Galvenās iebraukšanas vietu funkcijas:

  • Sabiedrības veselības risku uzraudzība lidostās ostās un sauszemes robežšķērsošanas vietās;
  • Starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumu savlaicīga atklāšana;
  • Reaģēšana ārkārtas situācijās.

Atbilstoši SVAN prasībām, visām iebraukšanas vietām jāievēro vienoti nosacījumi un jānodrošina primārie sabiedrības veselības pasākumi – medicīniskais serviss, slimu ceļotāju transportēšana, kompetents personāls, droša vide un vektoru un rezervuāru kontrole gan robežpārejas punktos, gan to tuvumā. Katrai lidostai, ostai un robežpārejas punktam jābūt izstrādātam sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu plānam un reaģēšanas kārtībai ārkārtas situācijā.


Plašāka informācija par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem: