Kā var iesniegt iesniegumu NMPD?

 1. Pa pastu:

 • nosūtot iesniegumu pa pastu uz NMPD Vadības centru vai attiecīgo Reģionālo centru (kontaktinformāciju skatīt zemāk)
 1. Elektroniski:

 • nosūtot e-pastā iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu
 • noformējot iesniegumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Ja elektroniski saņemtais iesniegums nav parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (piemēram, iesniegums noformēts kā e-pasts, iesniegums ieskenēts un pievienots kā e-pasta pielikums pdf formātā) vai tas nav nosūtīts no portāla www.latvija.lv, tad atbildes tiek sagatavotas un nosūtītas tikai gadījumā, ja tiek pieprasīta vispārpieejama informācija. Ja elektroniski saņemtais iesniegums satur ierobežotas pieejamības informāciju, t.sk., īpašas kategorijas  datus (piemēram, pacienta datus), vai tādi tiek pieprasīti, tad atbildi pēc būtības nesniedz.

 1. Klātienē (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas):

 • iesniedzot klātienē* iesniegumus pieņem tikai dienesta darba laikā, t.i., darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00

(*jau iepriekš sagatavotu iesniegumu vai nododot informāciju mutiski NMPD darbiniekam, kurš šo informāciju pieņem un noformē kā iesniegumu)


Kontaktinformācija iesniegumu iesniegšanai:

NMPD Vadības centrā:

NMPD Reģionālajos centros:

 • Rīgas reģionālais centrs – Duntes iela 8, Rīga, LV-1013; e-pasts: rrc@nmpd.gov.lv
 • Vidzemes reģionālais centrs – Rīgas iela 47a, Valmiera, LV-4201; e-pasts: vidzeme@nmpd.gov.lv
 • Kurzemes reģionālais centrs – Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301; e-pasts: kurzeme@nmpd.gov.lv
 • Latgales reģionālais centrs – Siguldas iela 16a, Daugavpils, LV-5420; e-pasts: latgale@nmpd.gov.lv
 • Zemgales reģionālais centrs – Svētes iela 37, Jelgava, LV-3001; e-pasts: zemgale@nmpd.gov.lv

Iesniegumu izskatīšanas kārtība:

Iestāde atbildi uz privātpersonas iesniegumu nosūta uz norādīto adresi Iesnieguma likumā un Informācijas atklātības likumā noteiktos izskatīšanas termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi).


Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu NMPD informāciju par pacientu sniedz tikai:

 1. pašam pacientam;
 2. personai, kuras aprūpē/apgādībā ir nepilngadīgais (likumiskajam pārstāvim jāiesniedz bāriņtiesas lēmums vai pilnvara);
 3. par pacientu pēc viņa nāves pacienta laulātajam, bet, ja tāda nav - pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem.

!Ja tiek pieprasīta informācija (pacienta dati) par citu personu, tad iesniegumam klāt jāpievieno arī dokuments, kas apliecina tiesības pieprasīt šādu informāciju - notariāli apliecināta pilnvara ar norādi par pārstāvību un pacienta rakstveida piekrišana tās īpašas kategorijas datu izpaušanai vai notariāli apliecināta pilnvara ar norādi par pārstāvību un tiesībām pieprasīt privātpersonas datus, t. sk. īpašas kategorijas datu

  NMPD ir tiesīgs neizskatīt iesniegumu, ja:
  • iesniegumā nav norādīts iesniedzējs (fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese, juridiskai personai – nosaukums un juridiskā adrese);
  • iesniegums nav parakstīts, izņemot gadījumus, kad iesniegums nosūtīts, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
  • tā saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
  • atbilde uz iesniegumu dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.