Kā var iesniegt iesniegumu NMPD?

 1. Elektroniski:

 • noformējot iesniegumu izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi
 • nosūtot e-pastā iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu
 1. Pa pastu:

 • nosūtot iesniegumu pa pastu uz NMPD Vadības centru (kontaktinformāciju skatīt zemāk)

Ja elektroniski saņemtais iesniegums nav parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (piemēram, iesniegums noformēts kā e-pasts, iesniegums ieskenēts un pievienots kā e-pasta pielikums pdf formātā) vai tas nav nosūtīts izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, tad atbildes tiek sagatavotas un nosūtītas tikai gadījumā, ja tiek pieprasīta vispārpieejama informācija. Ja elektroniski saņemtais iesniegums satur ierobežotas pieejamības informāciju, t.sk., īpašas kategorijas  datus (piemēram, pacienta datus), vai tādi tiek pieprasīti, tad atbildi pēc būtības nesniedz.

NMPD aicina neizmantot e-pastu, ja nepieciešams nodot fiziskās personas datus vai citu aizsargājamu informāciju, šādos gadījumos drošāk ir izmantot e-adresi, jo tas ir ekvivalents ierakstītai vēstulei.

 1. Klātienē:

 • iesniedzot klātienē* iesniegumus pieņem tikai dienesta darba laikā, t.i., darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00

(*jau iepriekš sagatavotu iesniegumu vai nododot informāciju mutiski NMPD darbiniekam, kurš šo informāciju pieņem un noformē kā iesniegumu)


Kontaktinformācija iesniegumu iesniegšanai:

NMPD Vadības centrā:

Citās vietās Latvijā:

 • Duntes iela 8, Rīga, LV-1013
 • Rīgas iela 47a, Valmiera, LV-4201
 • Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301
 • Siguldas iela 16a, Daugavpils, LV-5420
 • Svētes iela 37, Jelgava, LV-3001

Iesniegumu izskatīšanas kārtība:

Iestāde atbildi uz privātpersonas iesniegumu nosūta uz norādīto adresi Iesnieguma likumā un Informācijas atklātības likumā noteiktos izskatīšanas termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi).


Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu NMPD informāciju par pacientu sniedz tikai:

 1. pašam pacientam;
 2. personai, kuras aprūpē/apgādībā ir nepilngadīgais (likumiskajam pārstāvim jāiesniedz bāriņtiesas lēmums vai pilnvara);
 3. par pacientu pēc viņa nāves - pacienta pilnvarotajai personai, bet, ja tādas nav, pacienta laulātajam, bet, ja tāda nav, — pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem.

!Ja tiek pieprasīta informācija (pacienta dati) par citu personu, tad iesniegumam klāt jāpievieno arī dokuments, kas apliecina tiesības pieprasīt šādu informāciju - notariāli apliecināta pilnvara ar norādi par pārstāvību un pacienta rakstveida piekrišana tās īpašas kategorijas (medicīnisko) datu izpaušanai vai notariāli apliecināta pilnvara ar norādi par pārstāvību un tiesībām pieprasīt privātpersonas datus, t. sk. īpašas kategorijas (medicīniskos) datus.

!! Informāciju par pacientu pēc viņa nāves drīkst izpaust 3.punktā minētajām personām tikai šādiem mērķiem*:

 • informācijas sniegšana var ietekmēt minēto personu dzīvību vai veselību vai atvieglot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tām;
 • informācija ir saistīta ar pacienta nāves cēloni vai ārstniecību laikā pirms viņa nāves.

* Jānorāda mērķis, kāpēc pieprasīta informācija par pacientu pēc viņa nāves, pēc iespējas norādot arī nepieciešamo datu apjomu.

  NMPD ir tiesīgs neizskatīt iesniegumu, ja:
  • iesniegumā nav norādīts iesniedzējs (fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese, juridiskai personai – nosaukums un juridiskā adrese);
  • iesniegums nav parakstīts, izņemot gadījumus, kad iesniegums nosūtīts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi;
  • tā saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
  • atbilde uz iesniegumu dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.