Statuss:
Noslēdzies
ESF logo

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā”, ko realizēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, noslēdzās 2010.gada 30. jūnijā.
 

Projekta mērķis - izveidot, ieviest un sertificēt elektroniski lietojamu kvalitātes vadības sistēmu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

Projekta īstenošanas periods no 19.10.2009 līdz 30.06.2010.

Finansējums - 85% no projekta finansējusi Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% - Latvijas valsts. Aktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

 

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

Ar Eiropas sociālā fonda atbalstu NMP dienestā tiek ieviesta kvalitātes vadības sistēma

 • Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta un Katastrofu medicīnas centra (KMC) apvienošanās, NMP dienests pārņēmis arī iepriekš KMC uzsākto Eiropas sociālā fonda projektu par kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu un ievešanu.
 • 2009. gada 19. oktobrī Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs uzsāka darbības programmas 2007.–2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.1. Labāka regulējuma aktivitātes 1.3.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/025/06 „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Katastrofu medicīnas centrā” īstenošanu.
 • Pēc abu iestāžu apvienošanas, 2010.gada 20.janvārī apstiprināta projekta nosaukuma maiņa - „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā”.

 

Turpinās kvalitātes vadības sistēmas ieviešana NMP dienestā

 • Divu mēnešu laikā kopš projekta sākuma ir realizētas vai uzsāktas vairākas nozīmīgas projekta aktivitātes, tai skaitā esošās vadības sistēmas novērtējums un atbilstība starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām, apmācīti vairāk kā 30 dienesta darbinieki, kuri turpmāk būs atbildīgi par kvalitātes vadības sistēmas procedūrām dienestā. Decembrī uzsākta arī dienesta kvalitātes vadības sistēmas procedūru un procesu aprakstu sagatavošana.

 

Projekta ietvaros izstrādāta KVS rokasgrāmata un nodrošināta darbinieku apmācība

 • Turpinot darbu pie Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” ieviešanas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā izveidota kvalitātes vadības sistēma (KVS) un KVS rokasgrāmata elektroniskā formā lietošanai interneta vidē, tā pieejama katram dienesta darbiniekam.
 • KVS rokasgrāmata ietver informāciju par NMP dienesta kvalitātes vadības politiku un kvalitātes mērķiem, kā arī KVS un ISO 9001 prasību saistību. Tāpat rokasgrāmata ietver 40 kvalitātes vadības procesus, kas apraksta katastrofu medicīnas sistēmas plānošanu; neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un nodrošināšanu ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos; apmācību organizēšanu katastrofu medicīnas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanai; valsts medicīnisko rezervju glabāšanu; galvenos dienesta vadības un pamatdarbības atbalsta procesus.
 • KVS rokasgrāmatā iekļautā informācija sagatavota atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 noteiktajām prasībām un NMP dienesta vajadzībām.
 • Tāpat projekta ietvaros nodrošināta darbinieku apmācība par kvalitātes vadības sistēmas pamatiem.

 

Projekta ietvaros apmācīti 12 iekšējās kvalitātes auditori

 • Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” ietvaros 2010. gada maija mēnesī organizētas un nodrošinātas vairākas nozīmīgas darbinieku apmācības.
 • NMP dienesta darbinieki ieguvuši plašas zināšanas par izveidoto kvalitātes vadības sistēmu (KVS) un tās lietošanas specifiku. Tāpat nodrošināta darbinieku apmācība par KVS turpmākajām pilnveidošanas iespējām. NMP dienesta darbiniekiem nodrošināta arī apmācība par pārmaiņu vadību.
 • Maija mēnesī NMP dienestā trīs posmos organizēta 12 iekšējo kvalitātes auditoru apmācība. Pirmajā apmācību etapā iekšējie kvalitātes auditori iepazinās ar audita veikšanas teoriju, audita jautājumu sastādīšanas metodēm un ISO 9001:2008 standarta prasībām. Otrajā posmā iekšējie kvalitātes auditori strādāja grupās un sastādīja jautājumus, kurus uzdotu dodoties auditēt kādu no procesiem. Trešajā posmā iekšējie kvalitātes auditori kopā ar apmācītājiem devās kopīgos praktiskos auditos pie saviem kolēģiem, lai veiktu vairākus auditus, konstatētu neatbilstības, mācītos tās pierakstīt un sastādīt citu auditam nepieciešamo dokumentāciju.

 

Kvalitātes vadības sistēmas pārbaude pirms sertifikācijas audita jeb piekšaudits

 • 2010. gada 14. un 15.jūnijā NMP dienestā ieradās neatkarīgas sertificētu auditoru kompānijas DET NORSKE VERITAS LATVIA SIA pārstāvji, lai veiktu NMP dienesta vadības sistēmas sertifikācijas auditu.
 • Projektam noslēdzoties, NMP dienests ir ieguvis sertifikātu par NMP dienesta atbilstību sertifikācija ISO 9001: 2008 standartam.

 

Projekta rezultātā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ir ieviesta mūsdienīga, starptautiski sertificēta kvalitātes vadības sistēma, kas ļaus būtiski uzlabot dienesta darbību un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Sešu mēnešu laikā, veiksmīgi realizējot visas projektā plānotās aktivitātes, NMP dienests ir ieguvis sertifikātu par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001: 2008 standartam.

Projekta ietvaros 420 NMP dienesta darbinieku no visiem reģioniem tika apmācīti par kvalitātes vadības sistēmas principiem un kvalitātes pilnveidošanas iespējām. Savukārt 12 dienesta darbinieki tika apmācīti iekšējā kvalitātes audita veikšanā, saņemot sertifikātu, lai turpmāk papildus ikdienas pienākumiem veiktu arī regulārus kvalitātes sistēmas auditus dienestā.

 

Video materiālu par NMP dienesta realizēto projektu: https://www.youtube.com/watch?v=1efvV2aPu-Y&feature=youtu.be