MISIJA

GLĀBT UN SAGLABĀT CILVĒKU DZĪVĪBAS.

VĪZIJA

Uz izcilību vērsts stratēģisko pārmaiņu līderis veselības nozarē.

KVALITĀTES POLITIKA

  • Dienests ir mūsdienīgi pārvaldīta valsts pārvaldes ārstniecības iestāde, kura savā darbībā īsteno sabiedrības intereses savlaicīgas, kvalitatīvas un drošas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un augstas gatavības pakāpes katastrofu medicīnas sistēmas uzturēšanā, efektīvi izmantojot tai piešķirtos resursus.
  • Vienkārši vadāma un teicami plānota darba organizācijas sistēma nodrošina Dienesta komandas saskaņotu un nepārtrauktu darbu, sniedzot pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu.
  • Dienests iedzīvina attieksmi pret dzīvību un tās glābšanu kā augstāku vērtību arī sabiedrībā, pēc skaidriem darbības principiem organizējot un metodiski vadot pirmās palīdzības sniegšanas apmācību sistēmu.
  • Ārkārtas situācijās Dienesta efektīvi koordinēta, praktiskās mācības pārbaudīta un uzturēta katastrofu medicīnas sistēma stiprina nozares stabilu un uzticamu darbību, nodrošinot ātru un saskaņotu starpinstitūciju sadarbību, t.sk. kvalitatīvi uzglabātu nozarei nepieciešamo valsts materiālo rezervju operatīvu izsniegšanu.
  • Motivējošā darba vidē tiek nodrošinātas katra darbinieka profesionālās pilnveides iespējas un veicināta iesaistīšanās kvalitātes uzlabošanā, izmantojot labāko veselības aprūpes nozares un privātā sektora praksi Latvijā, kā arī starptautisko pieredzi.
  • Dienests savus pakalpojumus īsteno atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī ISO 9001 standarta prasībām. Sistemātisks sasniegto rezultātu pašnovērtējums, kas balstīts uz risku vadību, rezultātu pārskati un iekšējo auditu nodrošina nepieciešamo uzlabojumu identificēšanu un ieviešanu.
  • Dienesta kā darba devēja un tā darbinieku savstarpējās attiecībās valda cieņa un uzticēšanās, ikviens Dienestā ir kvalitātes kultūras veidotājs un visiem ir vienlīdzīgas iespējas iesaistīties procesu uzlabošanā un kvalitātes pilnveidē.

Kvalitātes pārvaldības sistēmas attīstība Dienestā balstās uz šādiem pamatprincipiem:

Nepārtraukta kvalitātes pilnveidošana

regulāra ieguldījumu, procesu un sasniegto rezultātu izvērtēšana pamatojoties uz datiem un ticamu informāciju, priekšlikumu izstrāde pilnveidošanai un kļūdu novēršanai, efektīvu, izvērtētu un mūsdienīgās tehnoloģijās balstītu risinājumu ieviešana.

Efektivitāte

izvirzīto mērķu un kvalitatīvu rezultātu sasniegšana ar iespējami maziem resursiem; pastāvīga nelietderīgu darbību likvidēšana un procesu optimizēšana.

Līdzdalība

visu līmeņu darbinieku iesaistīšana kvalitātes pārvaldības veidošanā un ieviešanā un kvalitātes uzturēšanā.

Uz klientiem/pacientiem orientēta

procesi un veiktās darbības atbilst klientu/pacientu vajadzībām un drošībai, veselības nozarei izvirzītiem kvalitātes standartiem

Sistēmiska vadība

visu Dienesta savstarpēji saistīto procesu pārvaldība, veidojot izpratni par savstarpēji saistītiem procesiem kā vienotu sistēmu.

Atbildīga attieksme

atbildības apzināšanās visos dienesta funkciju īstenošanas posmos, par sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemtajiem lēmumiem klientu/pacientu un sabiedrības priekšā.