Statuss:
Noslēdzies
Igaunijas Latvijas logo

Projekta termiņi:

 • Projekta uzsākšanas datums: 26.10.2011.
 • Projekta līguma parakstīšanas datums: 24.10.2011.
 • Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši.

Projekta virsmērķi:

 • Veicināt valstu vienotību un sadarbību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.
 • Veicināt kopīgu publisko pakalpojumu un resursu pārvaldību.

Projekta mērķi:

 • Efektīva resursu pārvaldība un sniegto pakalpojumu kvalitātes vienādošana, izstrādājot vienotus izsaukumu pieņemšanas, izpildes procesus un kvalitātes rādītājus;
 • Kopīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigāžu dokumentācijas izstrāde, nodrošinot sniegtās palīdzības nepārtrauktību un kvalitāti pierobežas teritorijā;
 • Uzlabot sniegtās NMP kvalitāti, apmācot dispečerus un pierobežas NMP brigāžu darbiniekus (valoda, NMP sniegšana pierobežas teritorijā otrā valstī);
 • Izveidot pārrobežu sadarbības komisiju, kas nodrošinās projekta aktivitāšu norisi pirms un pēc projekta.

Galvenās projekta aktivitātes:

 •  Abu valstu situācijas apzināšana un turpmākās aktivitātes:
 • Izstrādāt NMP izsaukuma pieņemšanas un izpildes procesu shēmas.
 • Salīdzināt un izstrādāt vienotus NMP procesus un pacientu dokumentāciju.
 • Izanalizēt NMP nodrošināšanas kvalitātes rādītājus abās valstīs un izstrādāt vienotus rādītājus.
 • Apmācīt izsaukumu pieņemšanas dispečerus, mācību centru pasniedzējus un pierobežu NMP brigāžu personālu.
 • Pārbaudīt izstrādāto procedūru un dokumentāciju, kā arī iegūto zināšanu pielietošanu praksē, veicot gadījumu izspēli, kā arī turpināt sadarbību arī pēc projekta beigām.


Projekta rezultāts:

 • Stiprināta valstu sadarbība NMP jomā un izveidota pārrobežu sadarbības komisija.
 • Izstrādāti kopīgi procesi, kvalitātes kritēriji, standarti operatīvā medicīniskā transporta aprīkojumam.
 • Jauni palīgmateriāli brigādēm – terminu vārdnīca igauņu/latviešu/krievu/angļu valodā, pacienta medicīniskā dokumentācija.


Projekta finansējums:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds 95 450 Eiro;
 • Valstu līdzfinansējums 19 550 Eiro;
 • Kopējais finansējums 115 000 Eiro.

 

Sadarbības Apakšprojekts

Projekts "Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services"

Projekta mērķis ir veicināt valstu vienotību un sadarbību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, kā arī veicināt kopīgu publisko pakalpojumu un resursu pārvaldību.

Projekts īstenots sadarbībā ar Igaunijas veselības padomi (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Vidzemes slimnīcu un Valgas slimnīcu „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” projekta ietvaros.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Plānots savstarpēji apzināt NMP nodrošināšanas organizāciju abās valstīs, aprakstīt NMP izsaukuma izpildes procesus, ietverot informāciju arī par brigāžu sastāvu, personāla kompetencēm, kvalitātes indikatoriem un NMP nodrošināšanā izmantojamo aprīkojumu, ar mērķi nākamajā projekta periodā izstrādāt priekšlikumus šo procesu saskaņošanai abās valstīs.
 • Tiks izstrādāta īpaša NMP terminu vārdnīca latviešu/igauņu/krievu/angļu valodās, kas atvieglos dispečeru savstarpējo sazināšanos krīzes un ikdienas situācijās, kā arī noderēs kā palīgmateriāls NMP brigāžu personālam, komunicējot ar otras valsts pacientu un novērtējot viņa veselības stāvokli.
 • Plānots kopīgi strādāt arī pie dispečeru un brigāžu personāla apmācību sistēmas pilnveidošanas saistībā ar pārrobežu sadarbības jautājumiem un izstrādāt vienotus instrumentus personāla kvalifikācijas novērtēšanai un atlasei.
 • NMP nodrošināšanā iesaistītās institūcijas projekta laikā vairākkārt viesosies viena pie otras, tādējādi savstarpējā komunikācijā apmainoties ar uzkrāto pieredzi un risinot dažādus ar sadarbību saistītus jautājumus, tādējādi nodrošinot arvien kvalitatīvāku NMP pierobežā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tūristiem.

 

Lai atšķirības abu valstu veselības aprūpes sistēmās negatīvi neietekmētu iedzīvotāju iespējas saņemt NMP pakalpojumus jau 2010.gada nogalē starp Latvijas Republikas Veselības ministriju, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministriju un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministriju tika noslēgts līgums par savstarpējo palīdzību NMP sniegšanā pierobežas teritorijā, kam sekoja Igaunijas Republikas Veselības pārvaldes, Igaunijas Ārkārtas Izsaukumu centra un NMP dienesta vienošanās par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pierobežas teritorijā.

Abu valstu līdzšinējā sadarbība tagad tiek attīstīta un pilnveidota BEST TEAMS projekta ietvaros.

 

Sasniegtie rezultāti pēc 6 mēnešu sadarbības

2012. gada 16.aprīlī notika Igaunijas – Latvijas programmas ietvaros realizētā projekta BEST TEAMS („Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services” – Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā) uzraudzības komitejas sēde, kuras laikā tika pārskatīti pirmajā projekta periodā (23.10.2011.-22.04.2012.) sasniegtie rezultāti.

Sasniegtie rezultāti un veiktās aktivitātes:

 • Angļu valodā sagatavoti vairāki materiāli par NMP organizāciju Latvijā un Igaunijā, kas projekta partneriem ļauj salīdzināt divus dažādus NMP organizēšanas modeļus un analizēt to pozitīvos un negatīvos aspektus, tādējādi nonākot pie secinājumiem, kādu pieredzi un praksi varētu pārņemt no kaimiņvalsts.
 • Salīdzināts operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu aprīkojums, medikamentu klāsts, prasības mediķu izglītībai un kompetencei, NMP sniegšanas kvalitātes rādītāji u.c. aspekti saistībā ar NMP nodrošināšanu iedzīvotājiem.
 • Izstrādāts NMP terminu vārdnīcas projekts latviešu, igauņu, angļu un krievu valodā, kura aprobācija uzsāksies šī gada vasarā, praktiski izspēlējot situācijas, kad NMP brigādes dosies uz kaimiņvalsti, lai sniegtu palīdzību cietušajiem.
 • 2012. gada laikā projekta partneri jau vairākkārt devušies viens pie otra darba un iepazīšanās vizītēs. NMP dienesta speciālisti viesojušies Tartu Ātrās palīdzības centrā un Tartu universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kā arī Igaunijas Ārkārtas izsaukumu centa Pērnavas filiālē, iepazīstoties gan ar izsaukuma pieņemšanas un nodošanas procesa organizāciju, gan NMP mediķu darbu. Savukārt Igaunijas kolēģi uz vietas vēroja darba procesu NMP dienesta Operatīvās vadības centrā un Vidzemes reģionālajā centrā.

 

Latvijas un Igaunijas dienesti kopīgās mācībās pilnveido pārrobežu sadarbību

2013. gada 15.aprīlī Igaunijas - Latvijas programmas projekta BEST TEAMS ietvaros notika mācības, kuru mērķis bija novērtēt Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības līgumu īstenošanu un abu valstu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kvalitāti. Tāpat mācību laikā bija būtiski apzināt arī iespējamās problēmas, lai savlaicīgi tās novērstu un reālajās sadarbības situācijās abu valstu ātrās reaģēšanas dienesti pēc iespējas operatīvāk varētu sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību pierobežas teritorijā dzīvojošajiem

Mācību laikā ar stundas intervālu tika pieteikti divi izsaukumi – viens Latvijas un viens Igaunijas pierobežas teritorijā. Abos gadījumos cietušie bija pacienti ar pēkšņām sāpēm krūtīs, t.i., iespējamu miokarda infarktu, kas apdraud cilvēka dzīvību un palīdzība vajadzīga nekavējoties. Mācībās iesaistījās Latvijas NMP dienesta Operatīvās vadības centra (113 dispečercentra) personāls, kas pieņēma mācību izsaukumu, nosūtīja tajā tuvāko brīvo mediķu brigādi, kā arī koordinēja pacienta hospitalizāciju. Uz notikuma vietu sniegt palīdzību cietušajam Igaunijas pilsonim Valgā tika nosūtīta NMP dienesta Strenču brigāde. Pēc palīdzības sniegšanas mūsu mediķi Igaunijas pacientu veiksmīgi nogādāja Valgas slimnīcā. No Igaunijas puses mācībās piedalījās Dienvidigaunijas Ārkārtas izsaukumu centrs un pacientam – Latvijas pilsonim Valkā neatliekamo medicīnisko palīdzību ieradās sniegt Valgas slimnīcas mediķu brigāde.

Kā vērtē abu valstu operatīvo dienestu pārstāvji, mācības noritējušas veiksmīgi. Arī mācības iesaistīto dispečercentru un brigāžu personāls atzinīgi novērtēja šādu treniņu nepieciešamību. Mācību laikā tika aprobēta arī projekta ietvaros izstrādātā neatliekamās medicīniskās palīdzības terminu vārdnīca latviešu, igauņu, krievu un angļu valodā, kas atsevišķos gadījumos varētu būt noderīgs palīglīdzeklis saziņā ar citas valsts pacientu.