Vispārīgā informācija

 1. Personai, kas veic pētījumu mācību procesa ietvaros (turpmāk – pētnieks) ir iespējams:
  1. izmantot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – Dienests) pirmsslimnīcas NMP etapa statistikas datus;
  2. veikt aptauju vai interviju Dienesta darbinieku lokā.
 2. Dienests pētījumiem sniedz statistisku informāciju, kuru Dienestam ir pienākums radīt un uzturēt, vai kura ir Dienesta datu bāzes līmenī, bez personas identificējošajiem datiem.
 3. Aptaujāt un/vai intervēt Dienesta darbiniekus atļauts tikai ar Dienesta direktora atļauju.
 4. Dienestā veiktajās aptaujās vai intervijās aizliegts iesaistīt:
  • pacientus;
  • pacientu piederīgos;
  • personas, kas nav Dienesta darbinieki;
  • darbiniekus, par kuru aptaujāšanu vai intervēšanu Dienesta direktors nav devis atļauju.
 5. Lai saņemtu Dienesta statistikas datus vai atļauju veikt interviju vai aptauju, pētniekam jāiesniedz atbilstošs iesniegums (Dienesta izstrādāta veidlapa).
Dienests pieņems un reģistrēs tikai tos iesniegumus, kas būs atbilstoši noformēti un iesniegti:
 • iesniegums ir parakstīts no pētnieka un pētnieciskā darba vadītāja puses;
 • iesniegumā ir aizpildīti visi iesnieguma lauki;
 • iesniegumam ir pievienoti nepieciešami pielikumi;

iesniegums ir iesniegts kādā no šiem veidiem:

 • parakstīts ar elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv;
 • aizpildīto un parakstīto iesniegumu nosūtīt Dienestam izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi;
 • pašrocīgi parakstīts un atsūtīts pa pastu;
 • pašrocīgi parakstīts un iesniegts personīgi Dienesta Lietvedības nodaļā.
 1. Dienests Iesniegumus izskata un/vai datus sagatavo 30 (trīsdesmit) dienu laikā no korekti aizpildīta iesnieguma saņemšanas dienas.
 2. Pētnieks un pētnieciskā darba vadītājs ir atbildīgi par jebkuras Dienesta informācijas interpretēšanu, izstrādājot, prezentējot vai publicējot pētījumu.
 1. Ja nepieciešami Dienesta statistikas dati, pētniekam jāaizpilda Iesniegums par datu pieprasīšanu pētnieciskā darba ietvaros”, kuram jāpievieno:
  1. pētījuma apraksts vai kopsavilkums (kas satur, vismaz, pētījuma tēmas nosaukumu, mērķi, uzdevumus un aktualitāti u.tml.);
  2. mācību iestādes izsniegta rakstiska atļauja pētījuma veikšanai (kopija vai elektroniski parakstīts dokuments).
 2. Aizpildīto, pētnieka un pētniecības darba vadītāja parakstīto iesniegumu ar pievienotajiem pielikumiem var iesniegt Dienestā tikai kādā no šiem veidiem:
  • pētnieks iesniegumu ar pielikumiem paraksta ar drošu elektronisko parakstu (pētnieciskā darba vadītāja paraksts var būt ieskenēts) un e-doc formātā nosūta uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv;
   1. pētnieks un pētnieciskā darba vadītājs pašrocīgi parakstīto iesniegumu ieskenē un kopā ar pielikumiem, aizpildīto un parakstīto iesniegumu nosūta Dienestam izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi;
  • pašrocīgi parakstītā iesnieguma (pētnieciskā darba vadītāja paraksts var būt ieskenēts) oriģinālu Dienestam nosūta pa pastu uz adresi Laktas ielā 8, Rīgā, LV-1013;
  • pašrocīgi parakstītā iesnieguma (pētnieciskā darba vadītāja paraksts var būt ieskenēts) oriģinālu personīgi nogādā Dienesta vadības centrā vai reģionālajos centros Lietvedības nodaļā.  
 3. Ja pētījumā plānots izmantot datus no izsaukuma elektroniskās kartes (turpmāk - IEK), iesnieguma 6.punkta “Nepieciešamo datu konkrēts formulējums” korektai aizpildīšanai aicinām izmantot informatīvo materiālu “Informācija iesnieguma aizpildīšanai par datu pieprasīšanu no IEK”.
 4. Ja Dienesta atbildīgais speciālists lūdz precizēt informāciju, kas nepieciešama datu sagatavošanai, pētniekam precizētais iesniegums ar pielikumiem jāiesniedz 10 dienu laikā, pēc e-pastā saņemtā aicinājuma, pretējā gadījumā dati netiks sagatavoti.
 5. Pētnieks uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi datu bāzes veidā Excel dokumenta “*.xlsx” formātā saņems pieprasītos datus (izņemot gadījumus, kad tāds formāts nav nepieciešams).
 6. Pētnieks saņems atteikumu (Dienesta direktora parakstītas vēstules formā), ja:
  • pieprasītie dati nav pieejami Dienestā;
  • pieprasītie dati nav paredzēti izsniegšanai;
  • informācijas sagatavošana prasa pārmērīgus resursus.
 1. Ja nepieciešams veikt aptauju un/vai interviju Dienesta darbinieku vidū, pētniekam jāsaņem Dienesta atļauja.
 2. Lai saņemtu atļauju, pētniekam jāaizpilda “Iesniegums par aptauju vai interviju veikšanu Dienestā”, kuram jāpievieno:
  • pētījuma apraksts vai kopsavilkums (kas satur, vismaz, pētījuma tēmas nosaukumu, mērķi, uzdevumus un aktualitāti u.tml.);
  • mācību iestādes izsniegta rakstiska atļauja pētījuma veikšanai (kopija vai elektroniski parakstīts dokuments);
  • aptaujas/intervijas jautājumu anketa ar tās gaitas aprakstu.
 3. Aizpildīto, pētnieka un pētniecības darba vadītāja parakstīto iesniegumu ar pievienotajiem pielikumiem, ne vēlāk kā nedēļu pirms Dienesta mājaslapā publicētā pētnieciskās tēmas prezentēšanas datuma, var iesniegt Dienestā tikai kādā no šiem veidiem:
  • pētnieks iesniegumu ar pielikumiem paraksta ar drošu elektronisko parakstu (pētnieciskā darba vadītāja paraksts var būt ieskenēts) un e-doc formātā nosūta uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv;
  • pētnieks un pētnieciskā darba vadītājs pašrocīgi parakstīto iesniegumu ieskenē un kopā ar pielikumiem, aizpildīto un parakstīto iesniegumu nosūta Dienestam izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi;
  • pašrocīgi parakstītā iesnieguma (pētnieciskā darba vadītāja paraksts var būt ieskenēts) oriģinālu Dienestam nosūta pa pastu uz adresi Laktas ielā 8, Rīgā, LV-1013;
  • pašrocīgi parakstītā iesnieguma (pētnieciskā darba vadītāja paraksts var būt ieskenēts) oriģinālu personīgi nogādā Dienesta vadības centrā vai reģionālajos centros Lietvedības nodaļā. 
 4. Pēc iesnieguma pieņemšanas (un reģistrēšanas) Dienestā, pētnieks uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi saņems Dienesta uzaicinājumu prezentēt pētnieciskā darba tēmu.
 5. Pētniecisko darbu tēmu prezentēšana Dienestā tiek organizēta četras reizes kalendārajā gadā - janvārī, martā, maijā un novembrī, divas dienas attiecīgajā mēnesī. Informāciju par konkrētajiem norises datumiem un laikiem ir publicēta Dienesta mājaslapā vismaz vienu mēnesi iepriekš.
 6. Pētniekam jāsagatavo piecu minūšu gara pētnieciskā darba tēmas prezentācija Power Point formātā, iepazīstinot ar pētnieciskā darba tēmu, uzdevumiem, izmantojamām metodēm, intervijas vai aptaujas jautājumiem un pētnieciskajā darbā sasniedzamajiem rezultātiem.
 7. Prezentāciju vērtēs Dienesta direktors un viņa nozīmēti komisijas dalībnieki. Prezentēšanu var veikt attālināti, izmantojot Microsoft Teams vai Zoom platformu, par to savlaicīgi informējot Dienesta biroja vadītāju.
 8. Pēc prezentācijas pētnieks saņems mutiskus direktora un pieaicināto komisijas dalībnieku ieteikumus un lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai noraidīšanu. Vēstule par pieņemto lēmumu un ieteikumiem (ar Dienesta direktora parakstu) tiks sagatavota 5 darba dienu laikā, ja pētnieks paziņos par tādu nepieciešamību.
 9. Ja komisija pieņem lēmumu, ka pieteiktās aptaujas tēma ir būtiska Dienesta procesu pilnveidošanā, un būtu jāiesaista iespējami plašāks darbinieku loks, komisija lūdz pētniekam sagatavot un elektroniskā veidā atsūtīt aicinājumu Dienesta darbiniekiem iesaistīties aptaujā. Aicinājumā jānorāda:
  • pētījuma mērķi
  • aptaujas anketas aptuveno aizpildīšanas ilgumu;
  • termiņu, līdz kuram jāaizpilda aptaujas anketa;
  • saiti uz aptaujas anketu kādā no interneta aptauju rīkiem
 10. Iepriekš minētajos gadījumos pēc aptaujas rezultātu iegūšanas, pētnieks tos iesniedz Dienestam, nosūtot tos uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv.
 11. Dienesta direktors un pieaicinātie komisijas dalībnieki var noraidīt pētījuma veikšanu Dienestā, ja viņu ieskatā paredzamais pētījuma rezultāts var būt diskreditējošs Dienestam vai neatbilst ētikas normām.

Pētnieka pienākumi

 1. Sagatavot un iesniegt atbilstoši noformētus dokumentus.
 2. Uzņemties atbildību par izsniegto datu un/vai aptauju un interviju rezultātu analīzi un interpretāciju.
 3. Iegūto informāciju izmantot tikai pētnieciskā darba izstrādē (pētnieciskajā darbā atsauces uz Dienesta datiem ir obligātas).
 4. Pētniecisko darbu izstrādājot, ievērot:
  • ētikas normas;
  • izglītības iestādes izstrādātās pētniecisko darbu vadlīnijas;
  • Dienesta ierobežotās pieejamības informācijas sarakstu (attiecas uz pētniekiem, kas ir Dienesta darbinieki).
 5. Pētījuma publicēšanai saņemt Dienesta atļauju.
 6. Pēc pētnieciskā darba izstrādes iesniegt Dienestam pētnieciskā darba anotāciju un secinājumus, nosūtot tos uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv