Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēts projekts „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” realizē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Projekta mērķis - būtiski uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu ikdienā un ārkārtas situācijās iedzīvotājiem visā Latvijā, centralizējot neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas sistēmas vadību ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju palīdzību. Tā ietvaros ir paredzēts izstrādāt un ieviest vienotu neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības informācijas sistēmu, iegādāties un uzstādīt tās darbināšanai nepieciešamās mūsdienīgās tehnoloģijas un aprīkojumu, kā arī izveidot atbilstošu NMP dienesta infrastruktūru ar vienu vadības un dispečeru centru un pieciem reģionālajiem vadības un dispečeru centriem. Projektā paredzēts NMP dienesta reģionālos centrus veidot Rīgā, Valmierā, Kuldīgā, Daugavpilī un Jelgavā.

2009.gada 6.aprīlī noslēgta vienošanās starp Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu par Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” īstenošanu

Projekta īstenošana plānota ERAF līdzfinansētās aktivitātes “Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 29,9 miljoni eiro, no kuriem 26,7 miljoni ir ERAF piešķirtais finansējums, bet 3,2 miljonus eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots vienlaicīgi ar citām aktivitātēm neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanā, t.sk. jau uzsākto pašvaldību ātro palīdzību apvienošanos vienotā valsts dienestā, valstī vienotu NMP mediķu apmācības un kvalifikācijas standartu ieviešanu, pakāpenisku operatīvo transportlīdzekļu fonda atjaunošanu visā Latvijā, esošo NMP brigāžu izvietojuma pārskatīšanu un jaunu punktu izveidi, NMP punktu labiekārtošanu u.c.

 

Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2009

Projekta noslēguma datums: 30.06.2015

 

Nozīmīgākās projekta aktivitātes:

 • izveidots viens centrālais un pieci reģionālie vadības un dispečeru centri (Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Kuldīgā, Jelgavā);
 • izveidota vienota, centralizēta neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas sistēmas vadība, ieviešot mūsdienīgus informācijas sistēmas risinājumus un tehnoloģijas, lai uzlabotu izsaukumu pieņemšanu un brigāžu vadību. Ja 2009.gadā no 39 izsaukumu pieņemšanas vietām tikai 9 vietās tie tika pieņemti datorizēti, bet visur citur pierakstīti ar roku žurnālā, tad šobrīd NMP dienests ir pilnībā pārgājis uz izsaukumu izpildi elektroniskā veidā (izsaukumu pieņemšana, brigāžu vadība, izsaukumu karšu noformēšana, pacientu datu pārraides iespējas). Šobrīd NMP dienestam ir iespēja operatīvā režīmā vienlaicīgi redzēt un pārvaldīt brigādes visā Latvijā. Tas ļauj nosūtīt uz izsaukumu tuvāko brīvo brigādi, īsā laikā koncentrēt vajadzīgo brigāžu skaitu jebkurā vietā, ja noticis liels negadījums ar daudz cietušajiem vai izveidojas ārkārtas situācija. Tāpat mediķiem ir iespēja no brigādes mašīnas nosūtīt noteiktus pacienta izmeklējumu datus speciālistiem konsultācijai, nodrošinot telemedicīnas iespēju u.c.;
 • gan Rīgā (Vadības un dispečeru centrs, Mācību centrs, Specializētās medicīnas centrs), gan reģionālajos centros Valmierā un Daugavpilī rekonstruētas un renovētas 24h režīmā strādājoša personāla darbam, mācībām un atpūtai nepieciešamās telpas, medikamentu un medicīniskā aprīkojuma noliktavas, operatīvo transportlīdzekļu nojumes;
 • Rīgā, Valmierā, Daugavpilī izveidotas un aprīkotas trīs operatīvo transportlīdzekļu remontzonas, kur turpmāk NMP dienestam pašam pienācīgi uzturēt tehniskā kārtībā savu autoparku;
 • iegādāti 160 jauni operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, līdz ar to pilnībā atjaunojot brigāžu autoparku Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, kā arī iegādājoties daļu no nepieciešamajiem transportlīdzekļiem Rīgas reģionālajam centram, kur iepriekš operatīvais transports tika nodrošināts ārpakalpojuma veidā;
 • pilnveidotas NMP dienesta mediķu iespējas palīdzības sniegšanā pacientiem, iegādājoties medicīnisko aprīkojumu brigādēm (60 jaunākās paaudzes daudzfunkcionālos defibrilatorus, 20 mākslīgās plaušu ventilācijas aparātus, visos operatīvajos transportlīdzekļos ieviešot zīdaiņiem un bērniem paredzētas speciālas drošības jostas nestuvēm) un brigādes darbam nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu (navigācijas iekārtas, mediķu datorus un planšetdatorus elektroniskai izsaukumu izpildei un pacientu datu pārraides nepieciešamībai u.c.)

 

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

 • Seminārs Daugavpilī

2009.gada 25. septembrī Daugavpils novada kultūras centrā Daugavpilī tika organizēts seminārs „Eiropas Savienības struktūrfonda finansējums pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas attīstībai” ar mērķi informēt sabiedrību par plānotajām izmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanā un nodrošināšanā Latgales reģionā.

Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar valsts vienotā Dienesta izveides procesu, pašvaldību lomu un sadarbības iespējām ar Dienestu gan NMP funkcijas pārņemšanas laikā, gan arī turpmāk. Tāpat tika runāts par plānotajām izmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latgales reģiona iedzīvotājiem, līdz ar NMP dienesta Latgales reģionālā centra darbības attīstību.

 • Turpinās ERAF finansētā projekta ieviešana NMP dienesta darbības pilnveidošanai
 • ERAF projekta ietvaros uzsākta NMP dienesta Latgales reģionālā centra rekonstrukcija

 

 • ERAF projekta ietvaros rekonstruēta NMP dienesta Vidzemes reģionālā centra ēku

Lai panāktu brigāžu mediķu ātrāku ierašanos izsaukumu vietās visā Vidzemē, uzlabotu dispečerdienesta darbu un ātrās palīdzības darbību kopumā, rekonstruēta  NMP dienesta Vidzemes reģionālā centra ēkā Valmierā, kur vēl pirms vienotā NMP dienesta izveides atradās Valmieras ātrās palīdzības stacija.

 

 • Pēc rekonstrukcijas atklāts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālais centrs Daugavpilī

NMP dienesta Latgales reģionālais centrs izveidots uz bijušās Daugavpils NMP stacijas bāzes, 2009. gadā pārņemot NMP sniegšanas funkciju un ēkas no Daugavpils domes, izveidojot dispečeru un diennakts dežūrpersonāla darba specifikai atbilstošas telpas, lai no šejienes veiksmīgi vadītu visa reģiona ātrās palīdzības brigāžu darbu un nodrošinātu iedzīvotāju zvanu pieņemšanu.

 

 • Daugavpilī organizēts seminārs par ātrās palīdzības darbību un attīstību Latgales reģionā

2011. gada 15. Aprīlī Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienests aicinājis uz reģionālo semināru Daugavpilī Latgales reģiona pašvaldības un neatliekamās palīdzības slimnīcas, lai informētu par aktualitātēm dienesta darbībā un attīstībā, īstenojot Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu ātrās palīdzības darbības uzlabošanai šajā reģionā un arī visā valstī.

Seminārā tika arī pārrunātas iespējas pilnveidot pašreizējo sadarbību ar pašvaldībām un neatliekamās palīdzības slimnīcām, lai uzlabotu palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem Latgales reģionā (par iedzīvotājiem, kuri nonāk ātrās palīdzības mediķu redzeslokā sociālu problēmu dēļ vai kuriem mediķi izsaukuma laikā nekonstatē traumas un saslimšanu, bet tikai alkohola apreibumu u.c.).

Tāpat seminārā tika pārrunāti arī aktuālie jautājumi par sadarbību ar neatliekamās palīdzības slimnīcām šajā reģionā kvalitatīvas un savlaicīgas palīdzības nodrošināšanai pacientiem. Kā jau ziņots iepriekš, Daugavpilī atrodas NMP dienesta Latgales reģionālais centrs, no kurienes tiek pārraudzīts un vadīts visu Latgales reģiona ātrās palīdzības brigāžu darbs. NMP dienesta Latgales reģionālā centra darbība aptver bijušo Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Preiļu rajonus. Daugavpilī diennaktī tiek saņemti līdz pat 250 iedzīvotāju zvani pēc palīdzības no visas Latgales un uz izsaukumiem šajā reģionā izbrauc 32 ātrās palīdzības brigādes. Lai pietuvinātu brigādes iedzīvotājiem un pacienti mediķu palīdzību saņemtu ātrāk, NMP dienests Latgales reģionā līdz šim izveidojis jaunus ātrās palīdzības brigāžu punktus Aglonā un Rundēnos.

 • Par ERAF līdzekļiem iegādāsies jaunas ātrās palīdzības automašīnas

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā uzsākts darbs pie nepieciešamo procedūru un dokumentu sagatavošanas, lai jau nākamajā gadā mediķi pie pacientiem izsaukumos dotos jaunās ātrās palīdzības automašīnās.

2011.gada 13.maijā spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi, kas paredz no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem NMP dienestam piešķirt finansējumu jaunu ātrās palīdzības automašīnu iegādei un to aprīkošanai. Plānots, ka kopumā šim mērķim tiks novirzīti 3 miljoni latu.

 • Valmierā notika ERAF seminārs

2011.gada 29.jūnijā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra telpās Valmierā organizēts seminārs „Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījums pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas attīstībā. NMP dienesta un slimnīcu sadarbības iespēju pilnveidošana palīdzības sniegšanā pacientiem”.

 • Aprit gads kopš visā valstī darbojas vienotais Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

2011. gada 1. jūlijā ar svinīgu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta karoga pacelšanu un labāko darbinieku godināšanu tika atzīmēta vienotā dienesta pirmā gadadiena. Kā jau ziņots, tieši gadu atpakaļ, 1.jūlijā, noslēdzās pašvaldību ātrās palīdzības brigāžu apvienošanās vienotā valsts dienestā un nu jau gadu pirmsslimnīcas neatliekamo medicīnisko palīdzību visā Latvijā nodrošina NMP dienests.

Vienots dienests tika veidots ar mērķi būtiski uzlabot ātrās palīdzības darbu visā valstī, tostarp izsaukumu pieņemšanu, brigāžu operativitāti un palīdzības sniegšanu pacientiem vai cietušajiem visā valsts teritorijā

 • Kuldīgā notika seminārs par ātrās palīdzības darbību un attīstību Kurzemes reģionā

2011. gada 21. septembrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicinājis Kuldīgā uz semināru Kurzemes reģiona pašvaldības un neatliekamās palīdzības slimnīcas, lai informētu par aktualitātēm dienesta darbībā un attīstībā, īstenojot Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu ātrās palīdzības darbības uzlabošanā šajā reģionā un arī visā valstī. Seminārā tika arī pārrunātas iespējas pilnveidot sadarbību ar pašvaldībām un neatliekamās palīdzības slimnīcām, lai uzlabotu palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem šajā reģionā.

NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra darbība aptver bijušo Talsu, Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Saldus rajonus. Kurzemes reģionā katru diennakti dežurē 25 ātrās palīdzības brigādes, izbraucot vidēji uz 137 izsaukumiem. Lai pietuvinātu brigādes iedzīvotājiem un pacienti mediķu palīdzību saņemtu ātrāk, NMP dienests Kurzemes reģionā līdz šim izveidojis trīs jaunus ātrās palīdzības brigāžu punktus – Saldus novadā (Ezerē), Nīcas novadā (Nīcā) un Pāvilostas novadā (Pāvilostā).

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta konferencē runā par dienesta pirmā gada darbību un attīstību

2011. gada 27. oktobrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki no visas Latvijas pulcējās uz konferenci, kurā tika runāts par dienesta pirmā darbības gada rezultātiem un turpmāko attīstību. Konferencē NMP dienesta darbiniekus uzrunāja arī veselības ministre Ingrīda Circene.

Dienesta vadība konferencē informēja par aktualitātēm dienesta darbībā, aizvadītā gada darba rādītājiem, kā arī turpmākajām prioritātēm. Tāpat konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar paveikto un turpmāko dienesta attīstībā, īstenojot Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu ātrās palīdzības darbības pilnveidošanai. Kā jau iepriekš ziņots, ERAF projekta ietvaros iegādāts un visās NMP brigāžu mašīnas jau ir uzstādīts nepieciešamais aprīkojums, kas ļauj nodrošināt ātrāku brigāžu nokļūšanu pie pacientiem izsaukuma vietās, labākas iespējas palīdzēt pacientiem un cietušajiem, kā arī papildus drošību brigāžu personālam un pacientiem. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un ieviest vienotu brigāžu vadības informācijas sistēmu, pabeigt dienesta infrastruktūras izveidi ar vienu vadības centru un pieciem reģionālajiem vadības un dispečeru centriem, kā arī iegādāties jaunus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus.

Pasākuma otrajā daļā notika NMP dienesta un arodorganizāciju (LVSADA, LAĀDA, LAKRS, LDzSA) Darba koplīguma apstiprināšanas konference.

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība ar Rīgas reģiona pašvaldību un slimnīcu pārstāvjiem runāja par ātrās palīdzības darbību šajā reģionā

2011. gada 24. novembrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība aicināja uz semināru Rīgas reģiona pašvaldību un slimnīcu pārstāvjus, lai runātu par ātrās palīdzības darbību un attīstību šajā reģionā. Semināra dalībniekus uzrunāja arī veselības ministre Ingrīda Circene.

 

 • Jaunas iespējas ātrāk izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību
 • Veselības ministre atklāja NMP dienesta Operatīvās medicīniskās daļas un jaunizveidota NMP brigāžu punkta rekonstruētās telpas Gaiļezera slimnīcas teritorijā

2012. gada 20. septembrī  Gaiļezera slimnīcas teritorijā pēc rekonstrukcijas tika atklāta ēka, kurā turpmāk atradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Operatīvā medicīniskā daļa un Mežciemā jaunizveidotais NMP brigāžu punkts.

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā reģionu brigādes saņema 45 jaunus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, ar ko doties izsaukumos pie pacientiem

2012. gada 20. decembrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sabiedrībai prezentēja jaunos operatīvo transportlīdzekļus, kuri iegādāti par Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Visi 45 jaunie operatīvi medicīniskie transportlīdzekļi ir paredzēti brigāžu darbam Latvijas reģionos un brigādes tos saņems pakāpeniski līdz 2013.gada februāra beigām. Iegādāti ir auto gan ar divu, gan ar četru riteņu piedziņu, lai mediķi reģionos veiksmīgāk nokļūtu pie pacientiem pa grūti izbraucamiem ceļiem. Tie ir atbilstoši noteiktām prasībām uzbūvēti, aprīkoti un trafarēti operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, nodrošinot augstas kvalitātes prasības pacienta un autovadītāja nodalījumiem, braucēju komfortam, tāpat arī drošības, garantijas un servisa prasības.

 • Atklāj Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Operatīvās vadības centra jauno ēku, kurā turpmāk pieņems iedzīvotāju izsaukumus uz tālruni 113

2013. gada 3.janvārī, Rīgā, Laktas ielā 8 svinīgi atklāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Operatīvās vadības centra un Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra jaunuzceltās un restaurētās ēkas.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Veselības ministre Ingrīda Circene, Latvijas slimnīcu vadītāji, ārstu profesionālo asociāciju vadītāji, NMP dienesta sadarbības partneri, dienesta vadība un masu mediju pārstāvji.

Viesiem bija iespēja apskatīt NMP dienesta Operatīvās vadības centru, kur turpmāk uz tālruni 113 tiks pieņemti iedzīvotāju zvani dzīvībai kritiskās situācijās un vadītas mediķu brigādes ikdienā un ārkārtas situācijās, aplūkot arī Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra ēku, kurā tiks nodrošinātas brigāžu mediķu apmācības un kvalifikācijas pārbaudes u.c.

 • Pilnībā atjaunots NMP dienesta operatīvo transportlīdzekļu parks – gada laikā reģionos nonākušas 136 jaunas ātrās palīdzības mašīnas

2014. gada martā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā noslēdzies jauno operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu piegāde mediķu brigādēm Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Ātrās palīdzības automašīnas iegādātas divās kārtās – pagājušā gada sākumā saņemti 45 jauni auto, bet 2014. gada gada sākumā vēl 91 transportlīdzeklis.

Līdz ar 136 jauno operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādi pilnībā atjaunots viss līdz 2014. gadam  novecojošais un nolietotais NMP dienesta autoparks, un Latvijas reģionos mediķi dosies palīgā pacientiem mūsdienīgās, ērtās un labi aprīkotās automašīnās.

 • Pēc rekonstrukcijas atklāta NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra ēka Kuldīgā

2014. gada 20.augustā Kuldīgā tika atklāta rekonstruētā NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra ēka. Tās rekonstrukcija veikta, pateicoties ASV Civilās sadarbības programmas, Kuldīgas slimnīcas un Eiropas reģionālā attīstības fonda finansiālajam atbalstam.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja un pārstāvji no ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā, ASV vēstniecības Latvijā, Kuldīgas pašvaldības un Kuldīgas slimnīcas.

 

 • Prezentē visjaunākos operatīvos transportlīdzekļus darbam Rīgas reģionā

2015. gada aprīlī rīkoja informatīvu pasākumu, kura laikā tiks prezentētas visjaunākās 2015.gadā ražotās un iegādātās ātrās palīdzības automašīnas Rīgas reģiona brigāžu darbam.

Pasākuma laikā sniegta arī aktuālākā informācija par Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta darbu un izsaukumu apkalpošanu Rīgas reģionā, īstenojot pakāpenisku atteikšanos no autovadītāju un operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu izmantošanas ārpakalpojumā un nodrošinot tos ar NMP dienesta resursiem.