Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Kārtība, kādā pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju

Privātpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt ierobežotas pieejamības informāciju par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, mirušajiem 1.pakāpes radiniekiem un ar pilnvaru par trešo personu likumā noteiktajā kārtībā (skatīt Informācijas atklātības likuma 11. panta 3.,4.,5. daļu):

  • Ierobežotas pieejamības informāciju var pieprasīt tikai rakstveidā (kontaktinformācija saziņai ar NMPD) vai elektroniski (e-pastā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi)
  • Pieprasījumam, kas izteikts e-pastā, jābūt parakstītam ar eParakstu
  • Pieprasījumā noteikti norāda pieprasītāja vārdu, uzvārdu, parakstu un adresi, uz kuru informācija ir nosūtāma
  • Pieprasījumu pamato, norādot mērķi, kādam informācija tiks izmantota
  • Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta uz pieprasītāja norādīto adresi vai deklarētās dzīves vietas adresi ar ierakstītu vēstuli
  • Ja pieprasījums tiks saņemts no e-adreses, tad atbildi arī nosūtīsim e-adresē
  • Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta likumā noteiktajā laikā – ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
  • NMPD patur tiesības atteikties izpildīt pieprasījumu, ja netiek ievērota kāda no likumā noteiktajām prasībām

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

I. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu:

Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

1.

Iepirkuma procedūru dokumenti (izņemot piedāvājumi)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Publisko iepirkumu likuma 14. pants, 38. panta piektā daļa, 40. panta trešā daļa

 

 

Protokoli un iepirkumu dokumenti, kas atspoguļo piedāvājumu vērtēšanu, pieejami nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai lēmuma par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanu.

2.

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi

Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa, 39. panta otrās daļas 4. punkts, 40. panta trešā daļa

Visu laiku

3.

Iepirkuma līgumā, tā grozījumos un/vai pielikumos un cita veida līgumos esošā konfidenciālā informācija un/vai informācija, kas satur komercnoslēpumu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitā daļa, 14. pants

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pants

Visu laiku

4.

Sarakste ar informācijas pieprasītāju vai iesnieguma iesniedzēju un ziņas par šo personu vai iesniedzēja iesniegumā minētie fakti

Informācijas atklātības likuma 11. panta sestā daļa

Iesnieguma likuma 9. pants

Visu laiku

5.

Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

 

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts., 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 1.pants;

Pacientu tiesību likuma 10. pants

Iesniegumu likuma 9. panta pirmā daļa

Visu laiku

6.

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par fiziskās personas privāto dzīvi (informācija par cietušo (saslimušo))

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants;

Pacientu tiesību likuma 10. pants

Visu laiku

7.

Trauksmes cēlēja personas dati, ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli, saistītie reģistri un trauksmes cēlēju lietu pārskats

Trauksmes celšanas likuma 11. panta otrā daļa

Visu laiku

 1 EP un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

 

II. Informācija iekšējai lietošanai:

Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

8.

Dienesta ziņojumi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts, 6. panta pirmā un otrā daļa

 

Līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par attiecīgo lietu vai parakstīts dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam

9.

Dokumenti, kurus iesniedz pirmās palīdzības pasniedzēji un apmācītājorganizācijas atbilstības novērtēšanai tiesību piešķiršanai (arī atkārtotai) nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

 Visu laiku

10.

Dokumenti, kas izstrādāti, sagatavojoties kādas lietas kārtošanai vai izskatīšanai (t.sk. ekspertu atzinumi, citu iestāžu dokumenti, pētījumu rezultāti, lēmumu un administratīvo aktu projekti, audioieraksti u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts, 6. panta otrās daļas 1., 2.punkts

Līdz brīdim, kad pieņemts lēmums vai parakstītais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam

11.

Informācija un dokumenti, kas saistīti ar valsts materiālajām rezervēm (tai skaitā no citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu “Ierobežota pieejamība” un sarakste par šo informāciju

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

12.

Valsts katastrofu medicīnas plāna 13., 14., 17., 25. un 26.pielikums

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

 Visu laiku

13.

Dienesta Ārkārtas situāciju vadības plāns, izņemot informācija par:

  • Dienesta struktūru;
  • brigāžu atbalsta centru un NMP punktu ģeogrāfisko izvietojumu un adresēm

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

 Visu laiku

14.

Sarakste ar tiesībsargājošām institūcijām par amatpersonu un darbinieku darbību

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants

Līdz brīdim, kad pieņemts tiesībsargājošās institūcijas lēmums

15.

Personāla algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

16.

Dienesta Risku reģistrs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

17.

Dienesta Neatbilstību reģistrs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

18.

Audita lietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

19.

Audita darba dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

20.

Audita ziņojums un audita ieteikumu ieviešanas grafiks

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

Līdz brīdim, kad pieņemts dienesta lēmums par attiecīgo lietu

21.

Visa veida medicīniska dokumentācija (t.sk. neaizpildītas, daļēji aizpildītas un aizpildītas veidlapas)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

22.

Pacientu drošības atgadījumu reģistrs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

23.

Telefoniski saņemtā, tīmekļvietnē (mājaslapā), sociālajos tīklos vai medijos fiksētā privātpersonu sniegtā informācija (sūdzību reģistrs)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

24.

Dienesta Ārkārtas vadības grupas sanāksmju protokoli, pieņemtie lēmumi un informācija par darba apriti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par ārkārtas situāciju režīma atcelšanu vai līdz brīdim, kad pieņemts lēmums vai izstrādāts dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments

25.

Novērtējums par ietekmi uz personas datu aizsardzību t.sk. novērtējums par riskiem datu subjektu tiesībām un brīvībām, leģitīmo interešu izvērtējums.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

26.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

27.

Darbinieku elektroniskā sarakste

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts Visu laiku
28.

Pirmās palīdzības pasniedzēju un apmācītājorganizāciju pārbaudes plāns

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts Visu laiku
29.

Pirmās palīdzības pasniedzēju un apmācītājorganizāciju pārbaudes akti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts Visu laiku

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi:

Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

30.

Rīkojumi personāla jautājumos

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

31.

Darbinieku darba līgumi, uzņēmuma līgumi, rīkojumi par ierēdņu pieņemšanu darbā

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

32.

Ierēdņu un darbinieku personas lietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

33.

Darbinieku personas kartītes

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

34.

Dienesta darbinieku obligāto veselības pārbaužu dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

35.

Dienestā notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

IV. Informācija, kas attiecas uz darbinieku un/vai ierēdņu atlases, novērtēšanas un citu līdzīga rakstura novērtējuma procesu:

Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

36.

Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem darbinieku amatu konkursiem, pretendentu novērtēšanas dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts;

Darba likuma 38. panta pirmā daļa

Visu laiku, pieteikuma dokumenti pieejami ar pretendenta piekrišanu

37.

Informācija, kas attiecas uz darbinieku novērtēšanu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

38.

Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

39.

Disciplinārlietas, pārbaudes lietas (t.sk. lietas materiāli)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

 

VI. Informācijas sistēmu dati:

 Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

 Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

40.

Dokumentu, resursu un kvalitātes vadības sistēmu dati

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku 

41.

NMP dispečerizācijas risinājuma „EMY” dati

(t.sk. izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants Pacientu tiesību likuma 10. pants

Visu laiku

42.

Dispečeru un brigāžu darbu nodrošinošā programmatūras „Smart”  dati, kā arī citu GPS iekārtu fiksētie operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un saimnieciskā nodrošinājuma transportlīdzekļu maršrutu dati

(t.sk. videoieraksti, OMT maršrutu informācija, izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10. pants

Visu laiku

43.

Komunikācijas risinājums

(telefonsarunu ieraksti, t.sk. ārstniecības personu sniegtās telefonkonsultācijas, analogo sarunu ieraksti u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants Pacientu tiesību likums 10. pants

Visu laiku

44.

Rāciju ēteru ieraksti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants Pacientu tiesību likums 10. pants

Visu laiku

45

Stacionāro ārstniecības iestāžu sniegtā informācija par pieejamiem resursiem (gultasvietas, medicīniskās ierīces u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku