Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Kārtība, kādā pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju

Privātpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt ierobežotas pieejamības informāciju par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, mirušajiem 1.pakāpes radiniekiem un ar pilnvaru par trešo personu likumā noteiktajā kārtībā (skatīt Informācijas atklātības likuma 11. panta 3.,4.,5. daļu):

  • Ierobežotas pieejamības informāciju var pieprasīt tikai rakstveidā (kontaktinformācija saziņai ar NMP dienestu) vai elektroniski (e-pastā vai izmantojot vienoto valsts pakalpojumu portālu Latvija.lv)
  • Pieprasījumam, kas izteikts e-pastā, jābūt parakstītam ar eParakstu
  • Pieprasījumā noteikti norāda pieprasītāja vārdu, uzvārdu, parakstu un adresi, uz kuru informācija ir nosūtāma
  • Pieprasījumu pamato, norādot mērķi, kādam informācija tiks izmantota
  • Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta uz pieprasītāja norādīto adresi vai deklarētās dzīves vietas adresi ar ierakstītu vēstuli
  • Ja pieprasījums saņemts portālā Latvija.lv, atbilde tiks ievietota turpat portālā
  • Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta likumā noteiktajā laikā – ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
  • NMP dienests patur tiesības atteikties izpildīt pieprasījumu, ja netiek ievērota kāda no likumā noteiktajām prasībām

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

I. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu:

Nr.p.k.

(1)

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

(2)

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

(3)

Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

(4)

1.

Iepirkuma procedūru dokumenti (izņemot piedāvājumi)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts;

Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 38.panta piektā   daļa, 40.panta trešā daļa

 

Protokoli, un iepirkumu dokumenti, kas atspoguļo piedāvājumu vērtēšanu, pieejami nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas par  līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai lēmuma par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanu.

2.

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi

Publisko iepirkumu likuma 38.panta piektā daļa, 39.panta otrās daļas 4.punkts, 40.panta trešā daļa.

Visu laiku

3.

Iepirkuma līgumā, tā grozījumos un/vai pielikumos un cita veida līgumos esošā konfidenciālā informācija un/vai informācija, kas satur komercnoslēpumu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts;

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitā daļa, 14.pants,

Komerclikuma 19.pants,

Visu laiku

4.

Sarakste ar informācijas pieprasītāju vai iesnieguma iesniedzēju un ziņas par šo personu vai iesniedzēja iesniegumā minētie fakti

Informācijas atklātības likuma 11.panta sestā daļa

Iesnieguma likuma 9. pants

Visu laiku

5.

Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 1.pants;

Pacientu tiesību likuma 10. pants

Iesnieguma likuma 9.panta pirmā daļa

Visu laiku

6.

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par fiziskās personas privāto dzīvi (informācija par cietušo (saslimušo))

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.pants;

Pacientu tiesību likuma 10. pants

Visu laiku

7.

Trauksmes cēlēja personas dati, ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli, saistītie reģistri un trauksmes cēlēju lietu pārskats

Trauksmes celšanas likuma 11. panta 2.punkts

Visu laiku

 1 EP un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

 

II. Informācija iekšējai lietošanai:

1

2

3

4

8.

Dienesta ziņojumi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 6.panta pirmā un otrā daļa

 

Līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par attiecīgo lietu vai parakstīts dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam

9.

Dokumenti, kurus iesniedz pirmās palīdzības pasniedzēji un apmācītājorganizācijas atbilstības novērtēšanai tiesību piešķiršanai (arī atkārtotai) nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

 Visu laiku

10.

Dokumenti, kas izstrādāti, sagatavojoties kādas lietas kārtošanai vai izskatīšanai (t.sk. ekspertu atzinumi, citu iestāžu dokumenti, pētījumu rezultāti, lēmumu un administratīvo aktu projekti, audio ieraksti u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 6.panta otrās daļas 1.,2.punkts.

 

Līdz brīdim, kad pieņemts lēmums vai parakstītais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam

11.

Dokumenti, kas saistīti ar valsts materiālo rezervju apriti (t.sk. valsts materiālo rezervju nomenklatūras saraksts, ziņojumi un gada pārskati par veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm, kā arī sarakste ar institūcijām par valsts materiālajām rezervēm, kas skar valsts materiālo rezervju nomenklatūru)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

12.

Valsts katastrofu medicīnas plāna 13., 14. un 24. pielikums

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļās 2. punkts

 Visu laiku

13.

Sarakste ar tiesību sargājošām institūcijām par amatpersonu un darbinieku darbību

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants

Līdz brīdim, kad pieņemts tiesību sargājošās institūcijas lēmums

14.

Personāla algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

 

Visu laiku

15.

NMP dienesta informācijas sistēmu atrašanās vietas, tehniskie un tīkla uzbūves, konfigurācijas, piekļuves, kā arī informācijas sistēmu lietotāju autorizācijas dati.

Informācijas tehnoloģiju/sistēmu risku analīzes gaitā iegūtā informācija par iespējamajiem  riskiem.

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

16.

NMP dienesta Risku reģistrs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

17.

NMP dienesta Neatbilstību reģistrs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

18.

Audita lietas

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

19.

Audita darba dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

20.

Audita ziņojums

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Līdz brīdim, kad pieņemts dienesta lēmums par attiecīgo lietu

21.

Visa veida medicīniska dokumentācija (t.sk. neaizpildītas, daļēji aizpildītas un aizpildītas veidlapas)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

Līdz brīdim, kad medicīniskā dokumentācija pieprasīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

22.

Pacientu drošības atgadījumu reģistrs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

23.

Telefoniski saņemtā, mājas lapā, sociālajos tīklos vai medijos fiksētā privātpersonu sniegtā informācija (sūdzību reģistrs)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

24.

NMP dienesta Ārkārtas vadības grupas pieņemtie lēmumi un informācija par darba apriti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par ārkārtas situāciju režīma atcelšanu

25.

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību t.sk. novērtējums par riskiem datu subjektu tiesībām un brīvībām, leģitatīmo interešu izvērtējums

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

26.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

 

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi:

1

2

3

4

27.

Rīkojumi personāla jautājumos

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

28.

Darbinieku darba līgumi, uzņēmuma līgumi, rīkojumi par ierēdņu pieņemšanu darbā

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.pkt., 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

29.

Ierēdņu un darbinieku personas lietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.pkt., 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

30.

Darbinieku personas kartītes

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.pkt., 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

31.

Dienesta darbinieku obligāto veselības pārbaužu dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

32.

Dienestā notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās  daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

 

IV. Informācija, kas attiecas uz darbinieku un/vai ierēdņu atlases, novērtēšanas un citu līdzīga rakstura novērtējuma procesu:

1

2

3

4

33.

Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem darbinieku amatu konkursiem, pretendentu novērtēšanas dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts;

Darba likuma 38.panta pirmā daļa

Visu laiku, pieteikuma dokumenti pieejami ar pretendenta piekrišanu

34.

Informācija, kas attiecas uz darbinieku novērtēšanu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

35.

Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

36.

Disciplinārlietas (t.sk. lietas materiāli)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

 

V. Informācija dienesta vajadzībām:

1

2

3

4

37.

 

Ārvalstu informācija dienesta vajadzībām –RESTRICTED

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.pants

 

Visu laiku, ārvalsts, starptautisko organizāciju radītā informācija tiek nodota atklātībai pēc attiecīgās ārvalsts, starptautiskās organizācijas piekrišanas

38.

Ministrijā sagatavotie dokumenti dienesta vajadzībām - RESTRICTED

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts., 8.pants

 

1 gads, ja ministrija nav noteikusi jaunu termiņu vai arī atcēlusi statusu pirms termiņa

39.

 

Dokumenti ar atzīmi „Informācija dienesta vajadzībām”

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.pants

 

1 gads, ja attiecīgā institūcija nav noteikusi jaunu termiņu vai arī atcēlusi statusu pirms termiņa

 

VI. Informācijas sistēmu dati:

 1

 2

 3

 4

40.

Dokumentu vadības sistēmas „Impulss” dati

 Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku 

41.

Resursu vadības sistēmas „Horizon” dati

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

42.

NMP dispečerizācijas risinājuma „EMY” dati

(t.sk.  izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

43.

Dispečeru un brigāžu darbu nodrošinošā programmatūras „Smart”  dati

(t.sk. video ieraksti, OMT maršrutu informācija, izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

44.

Dati iegūti no datu analīzes risinājuma

(t.sk. izsaukuma kartes, pacientu dati)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

45.

Komunikācijas risinājums

(telefonsarunu  ieraksti, t.sk. ārstniecības personu sniegtās telefonkonsultācijas)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

46.

Analogo sarunu ierakstu sistēma OMEGA

(rāciju ēteru ieraksti)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2. un 4.punkts

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku