Cena
191,68
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 9.pantu NMPD brigādes izsaukumi un sniegtā palīdzība no valsts budžeta tiek apmaksāti sekojošām iedzīvotāju grupām:

  • Latvijas pilsoņiem;
  • Latvijas nepilsoņiem;
  • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem (uzrādot pasi vai personas identifikācijas karti, gan arī EVAK vai to aizvietojošu sertifikātu); 
  • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā (uzrādot pasi vai personas identifikācijas karti, gan arī apliecību par uzturēšanās atļauju); 
  • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (uzrādot piešķirtā statusa apliecinājuma dokumentu); 
  • aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām; 
  • tiesības bez maksas saņemt valsts garantētos pakalpojumus ir arī augstāk minēto personu bērniem. 

Papildus Veselības aprūpes finansēšanas likumā minētajām iedzīvotāju grupām, saskaņā ar noslēgto starpvalstu līgumu ("Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā") par NMPD brigādes izsaukumu nav jāmaksā arī Ukrainas pilsoņiem vai citas valsts pilsoņiem, kuriem ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Ukrainā. Taču izsaukuma laikā ir obligāti jāuzrāda personu un valstisko piederību apliecinošs derīgs dokuments (pase). Ja pase netiek uzrādīta, brigāde izsniedz pacientam rēķinu.

Tām iedzīvotāju grupām, kuras nav minētas Veselības aprūpes finansēšanas likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā, par NMP brigādes sniegto palīdzību izsaukuma laikā tiek izrakstīts akts-rēķins. Tas nozīmē, ka šiem citu valstu iedzīvotājiem mūsu valstī sniegtā medicīniskā palīdzība netiek segta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Samaksa par brigādes izsaukšanu un palīdzības sniegšanu ir 191,68 eiro, kas ar bankas starpniecību jāapmaksā 30 dienu laikā. Rēķins ir izrakstāms arī tādā gadījumā, ja Veselības aprūpes finansēšanas likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā minētās iedzīvotāju kategorijas nevar uzrādīt personas un valstisko piederību apliecinošu dokumentu. Skaidras naudas norēķini NMPD nenotiek, līdz ar to par sniegto palīdzību nav jānorēķinās izsaukuma brīdī. Ja cilvēkam ir brīvprātīgā veselības apdrošināšanas polise, viņam jau iepriekš vajag noskaidrot, ko apdrošinātājs sedz un kādā kārtībā, lai saņemot aktu-rēķinu un veicot tā apmaksu ir iespējams vērsties pie sava apdrošinātāja naudas līdzekļu atgūšanai.

  • Tām iedzīvotāju grupām, kuras nav minētas Veselības aprūpes finansēšanas likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā, par NMP brigādes sniegto palīdzību izsaukuma laikā tiek izrakstīts akts-rēķins. Tas nozīmē, ka šiem citu valstu iedzīvotājiem mūsu valstī sniegtā medicīniskā palīdzība netiek segta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
  • Samaksa par brigādes izsaukšanu un palīdzības sniegšanu ir 191,68 eiro, kas ar bankas starpniecību jāapmaksā 30 dienu laikā.