Pirmā palīdzība Jaunumi

Š.g. 6. jūnijā Ministru kabineta sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" (turpmāk – noteikumi). https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/24662a2e-8bd3-4f80-8066-16496f5c7f2d/preview

Ar Noteikumu grozījumiem ir veiktas izmaiņas pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas saturā, lai nodrošinātu tās atbilstību aktualizētajām pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijām “Vadlīnijas pirmās palīdzības sniegšanā – pamata zināšanas un prasmes”. Vienlaikus ir precizēti apmācības kursa īstenošanai nepieciešami materiāli un līdzekļi, proti, apmācību kursa īstenošanai nepieciešamo materiālu un līdzekļu sarakstā ir iekļauts mācību defibrillators un svītrots kodoskops, kuru vairs neizmanto nodarbību teorētisko tēmu izklāstam.

Ar noteikumu grozījumiem ir veikti precizējumi, lai uzlabotu esošā regulējuma piemērošanas kārtību pirmās palīdzības pasniedzēju iesniegto kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu izvērtēšanā un pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo fizisko un juridisko personu atbilstības komisijas darba organizēšanā.

Veiktie grozījumi precizē pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo fizisko un juridisko personu atbilstības komisijas uzdevumus, tai skaitā deleģē uzdevumu - izvērtēt fizisko personu iesniegtos kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošos dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā un pieņemt lēmumu par to atbilstību pirmās palīdzības jomai.

Ar noteikumu grozījumiem ir precizēti teorētiskā pārbaudījuma nosacījumi  fiziskām personām, kuras ir apguvušas pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmu – līdz šim pirmajā eksāmenu daļā bija rakstiski jāatbild uz 100 testa jautājumiem, kas bija veidoti apgalvojuma vai nolieguma formā, kas ierobežoja iegūt pilnvērtīgu informāciju par pretendenta teorētiskajām zināšanām. Veiktie grozījumi atļauj teorētisko zināšanu pārbaudē iekļaut daudzatbilžu jautājumus, kas ļaus vispusīgi pārbaudīt zināšanas un izpratni par pirmās palīdzības jautājumiem ar mazāku jautājumu skaitu.

Noteikumu grozījumi precizē esošo noteikumu 33.2. apakšpunktu, nosakot, ka zināšanu un prasmju apguve vai pilnveide pirmās palīdzības sniegšanā ir apliecināma ar iegūtajiem 40 kredītpunktiem pēdējo piecu gadu laikā. Vienlaikus ir noteikts, ka kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošos dokumentos norādītie  tālākizglītības punkti vai stundas tiek pielīdzinātas kredītpunktiem.

Grozījumu projekts paredz, ka pēc pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmas apguves  pirmās palīdzības pasniedzējs stažieris saņem apliecību, kas apliecina, ka fiziskā persona ir apguvusi 68 stundu apmācības programmu.