Cena
772,14
Izpildes termiņš darba dienās
2 mēnešu laikā no komisijas sēdes izziņošanas datuma
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Komisija izskata jautājumu par tiesību piešķiršanu nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības (PP) sniegšanā, ja juridiska persona (turpmāk - apmācītājorganizācija)  ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes ir iesniegusi NMPD iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kurā norāda informāciju par Uzņēmuma reģistrācijas numuru, nosaukumu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (ja apmācītājorganizācija ir valsts iestāde) un iesniegumam pievienojusi 14.08.2012. MK noteikumu Nr.557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 21.punktā minētos dokumentus.


Komisija piešķir apmācītājorganizācijai tiesības nodarboties ar apmācību PP sniegšanā, ja pievienotie dokumenti atbilst MK noteikumu Nr.557. 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 44.4. apakšpunktos un 6.pielikumā minētajām prasībām, tādējādi apliecinot, ka  apmācītājorganizācija var nodrošināt apmācību saskaņā ar šo noteikumu  4.1., 4.2. un 4.4. apakšpunktos minētām programmām un  programmai atbilstošo PP apmācību apliecinošo dokumentu (apliecību) izsniegšanu.