Cena
514,76
Izpildes termiņš darba dienās
2 mēnešu laikā no komisijas sēdes izziņošanas datuma
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Komisija izskata jautājumu par atkārtotu tiesību piešķiršanu nodarboties ar apmācību  PP sniegšanā, ja apmācītājorganizācija ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes ir  iesniegusi NMP dienestā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kurā norāda informāciju par Uzņēmuma reģistrācijas numuru, nosaukumu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (ja apmācītājorganizācija ir valsts iestāde) un iesniegumam pievienojusi 14.08.2012. MK noteikumu Nr.557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” Nr.557 23.punktā minētos dokumentus.


Komisija piešķir apmācītājorganizācijai atkārtoti tiesības nodarboties ar apmācību PP sniegšanā, ja pievienotie dokumenti atbilst MK noteikumu Nr.557. 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 44.4. apakšpunktos un 6.pielikumā minētajām prasībām, tādējādi apliecinot, ka  apmācītājorganizācija var nodrošināt apmācību saskaņā ar šo noteikumu  4.1., 4.2. un 4.4. apakšpunktos minētām programmām un  programmai atbilstošo PP apmācību apliecinošo dokumentu (apliecību) izsniegšanu.