Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Akadēmiskā un studiju pētniecība NMPD

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8.30 - 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts
 1. Veicot akadēmisko un studiju pētniecību (turpmāk – Pētniecība) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (turpmāk - NMPD) ir iespēja izmantot pirmsslimnīcas NMP etapa statistikas datus un/vai veikt aptauju vai interviju NMPD darbinieku lokā.
 2. NMPD pētījumiem sniedz statistisku informāciju, kuru NMPD ir pienākums radīt un uzturēt, vai kura ir NMPD datu bāzes līmenī, bez personas identificējošajiem datiem.
 3. NMPD veiktajās aptaujās vai intervijās aizliegts iesaistīt pacientus, piederīgos un citas personas, kas nav NMPD darbinieki vai darbiniekus, par kuru aptaujāšanu vai interviju  NMPD nav devis atļauju.
 4. Aptaujāt un/vai intervēt NMPD darbiniekus atļauts tikai ar NMPD direktora atļauju. Lai saņemtu NMPD direktora atļauju aptaujas vai intervijas veikšanai, NMPD tiek organizēta plānoto pētniecisko darbu prezentēšana. Plānoto pētniecisko darbu prezentēšana NMPD tiek organizēta četras reizes kalendārajā gadā - martā, maijā, novembrī un janvārī, divas dienas katrā mēnesī. Informācija par konkrētiem pētniecisko tēmu prezentēšanas norises datumiem tiek publicēta NMPD mājaslapā vismaz vienu mēnesi iepriekš.
 5. Iesniegumus NMPD datu saņemšanai “NMPD datu pieprasījumiem” un/vai aptaujas vai intervijas veikšanai “Aptaujām un intervijām” var iesniegt, izmantojot šādus saziņas veidus:
  • aizpildīto iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv e-doc formātā;
  •  izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, pievienojot aizpildīto un parakstīto iesniegumu;
  •  aizpildīto un parakstīto iesniegumu sūtot pa pastu uz NMPD Vadības centru (adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013);
  •  aizpildīto un parakstīto iesniegumu nogādājot NMPD Vadības centrā vai NMPD reģionālo centru lietvedībā.
 6. Iesniegumus izskata un datus sagatavo 30 dienu laikā no korekti aizpildīta iesnieguma saņemšanas datuma. Datus izsniedz Excel datu bāzes veidā, un tie tiek nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi (paredzot izņēmumus, ja pieprasītajai informācijai (statistikas datiem) nav nepieciešama Excel datu bāze).
 7. Pieprasīto informāciju atsaka izsniegt, gadījumos kad:
  • iesniegumā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija un/vai nav pievienoti visi norādītie dokumenti;
  • pieprasītie dati nav pieejami NMPD Datu analīzes risinājumā, vai informācijas sagatavošana prasa pārmērīgus resursus.
 8. Persona, kas veic pētījumu (turpmāk – Pētnieks) un Pētnieciskā darba vadītājs ir atbildīgs par jebkuras NMPD informācijas interpretēšanu, izstrādājot, prezentējot un/vai publicējot pētījumu.
 9. Pētnieka pienākumi:
  • iegūto informāciju izmantot tikai Pētnieciskā darba izstrādē;
  • Pētniecisko darbu izstrādāt, ievērojot ētikas normas un izglītības iestādes izstrādātās pētniecisko darbu vadlīnijas;
  • iesniegt NMPD pētnieciskā darba anotāciju un secinājumus, nosūtot tos uz e-pastu statistika@nmpd.gov.lv.
 10. Lai saņemtu NMPD statistikas datus, Pētniekam jāaizpilda iesniegums “NMPD datu pieprasījumiem”  un kopā ar visiem iesniegumā norādītajiem pielikumiem un pētnieciskā darba vadītāja saskaņojumu, ievērojot iesniegumā noteiktās prasības, jānosūta uz NMPD, izmantojot vienu no 5.punktā norādītājiem saziņas veidiem. Gadījumos, kad pētnieciskā darba izstrādei ir nepieciešami tikai NMPD statistikas dati (nav plānots veikt aptaujas un/vai intervijas) nav nepieciešams veikt plānotās pētnieciskās darba tēmas prezentēšanu NMPD. 
  Gadījumos, kad pētījumā plānots izmantot datus no izsaukuma elektroniskās kartes (turpmāk - IEK), iesnieguma 6.punkta korektai aizpildīšanai aicinām izmantot informatīvo materiālu 
 11. Lai saņemtu atļauju veikt aptaujas anketu izplatīšanu un/vai interviju veikšanu NMPD:
  • Pētniekam jāaizpilda iesniegums “Aptaujām un intervijām” un kopā ar visiem iesniegumā norādītajiem pielikumiem un pētnieciskā darba vadītāja saskaņojumu, ievērojot iesniegumā noteiktās prasības, jānosūta uz NMPD, izmantojot vienu no 5.punktā norādītājiem saziņas veidiem;
  • Pēc iesnieguma iesniegšanas jāsaņem NMPD uzaicinājums pētnieciskās tēmas prezentēšanai ar norādīto datumu un laiku;
  • Uz prezentēšanu jāsagatavo piecu minūšu gara pētnieciskā darba tēmas prezentācija Power Point formātā, iepazīstinot ar pētnieciskā darba tēmu, uzdevumiem, izmantojamām metodēm, intervijas vai aptaujas jautājumiem, pētnieciskā darba sasniedzamajiem rezultātiem. Pētnieciskā darba tēmas prezentēšanu var veikt attālināti izmantojot Microsoft Teams platformu, par to savlaicīgi informējot NMPD biroja vadītāju;
  • Pēc prezentēšanas NMPD direktors un pieaicinātie NMPD darbinieki pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu Pētnieks tiek informēts rakstveidā. NMPD direktors un pieaicinātie darbinieki var noraidīt pētījuma veikšanu NMPD, ja viņu ieskatā pētījuma rezultāts ir diskreditējošs NMPD vai neatbilst ētikas normām;
  • Pēc rakstveida atļaujas saņemšanas Pētnieks var veikt aptaujas anketu izplatīšanu un/vai intervijas veikšanu.
 12. Lai palīdzētu izvēlēties sev atbilstošāko pētniecības virzienu NMPD speciālisti ir izstrādājuši pētniecisko tēmu sarakstu par NMPD aktuāliem jautājumiem (skat. zemāk)

Saņemt pakalpojumu