NMP dienests aicina pasākumu organizatorus rūpīgi izvērtēt piesaistāmo medicīnisko resursu atbilstību pasākuma raksturam un traumu riska pakāpei. Resursu apjomam un to specializācijai ir jāatbilst Ministru kabineta (MK) 2006.gada 27.jūnijā noteikumos Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” noteiktajam.

Lai veiksmīgi organizētu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pasākumu dalībniekiem un iedzīvotājiem ikdienā, lūdzam savlaicīgi informēt par plānoto publiskā pasākuma norises vietu, grafiku, teritorijas plānu un atbildīgajām kontaktpersonām, t.sk. par piesaistītajiem medicīniskajiem resursiem - skaitu un specializāciju arī gadījumos, kad NMP dienests nav nolīgts publiskā pasākumā sniegt NMP, nosūtot informāciju elektroniski mmp@nmpd.gov.lv .

 

Pieteikuma vēstules PARAUGU iespējams lejupielādēt zemāk
Informācija un konsultācijas par medicīnisko palīdzību masu pasākumos-
E-pasts: maksas.pakalpojumi@nmpd.gov.lv vai mmp@nmpd.gov.lv
Telefons.: +371 67337022

 

Neskaidrību gadījumā, plānojot minimālo nepieciešamo medicīnisko resursu apjomu vai gadījumā, ja medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ir nepieciešami NMP dienesta resursi, lūdzam vērsties NMP dienesta Medicīnisko maksas pakalpojumu nodaļā, zvanot pa tālruni +371 67337022 vai +371 29447710.

 

Uzmanību!

Lūdzam ievērot, ka pasākuma organizatoriem pašiem ir jāpārliecinās par pakalpojuma sniedzēja medicīniskā personāla kvalifikācijas un medicīniskā aprīkojuma atbilstību MK noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” apliecinošu dokumentu esamību. NMP dienestam nereti nākas saskarties ar situāciju, kad publisku pasākumu organizatoru piesaistītais medicīniskais personāls nodrošina pakalpojumu tikai daļēji, proti, piesaistītais medicīnisko resursu apjoms neatbilst minimāli nepieciešamajam normatīvajos aktos noteiktajam, t.sk. palīdzību sniedz nepietiekami kvalificēts medicīniskais personāls vai mediķu brigādes bez atbilstoša medicīniskā aprīkojuma.

Augstāk minētie faktori un informācijas trūkums par pasākuma norisi bieži vien kļūst par kavēkli NMP dienesta brigāžu ikdienas darbā, vienlaikus apdraudot operativitāti un NMP sniegšanas savlaicīgumu attiecīgajā reģionā, jo īpaši gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs nodrošina pacienta apskati un izmeklēšanu pasākuma norises vietā, bet nogādāšanu stacionārā nodod veikt NMP dienesta brigādei.

Informējam, ka pasākuma atcelšanas gadījumā, ja par to NMP dienests netiek informēts vismaz divas darba dienas iepriekš, zvanot uz tālruni +371 29447710 vai +371 67337022, var tikt izsniegts rēķins par plānoto dežūras laiku. 

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests plaša mēroga medicīniskas ārkārtas situācijas gadījumā patur tiesības dežūrā nosūtītos resursus atsaukt no pasākuma norises vietas.