NMPD funkcijas un uzdevumi

NMPD darbības mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

NMPD darbību nosaka 2009.gada 15.decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”.

Funkcijas:

 • organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā;
 • organizēt apmācības neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī katastrofu medicīnā;
 • plānot katastrofu medicīnas sistēmas darbību, organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumā, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas;
 • glabāt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves.

Uzdevumi:

 • plānot, vadīt, koordinēt un sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem ikdienā, ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās;
 • plānot, organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas;
 • ārkārtas medicīniskajās situācijās organizēt personu pārvešanu un ievietošanu ārstniecības iestādē, kurā iespējams sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību;
 • koordinēt un nodrošināt medicīnisko evakuāciju valstī;
 • sadarbībā ar pašvaldībām koordinēt ārstniecības iestāžu katastrofu medicīnas plānu izstrādāšanu;
 • izstrādāt un reizi gadā aktualizēt valsts katastrofu medicīnas plānu un iesniegt to apstiprināšanai Veselības ministrijā;
 • nodrošināt sadarbību ar citiem ārkārtas situāciju un katastrofu seku likvidēšanā iesaistītajiem dienestiem;
 • plānot un koordinēt rīcību sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā un sabiedrības veselības ārkārtas situācijās;
 • nodrošināt Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkcijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā;
 • nodrošināt Eiropas Savienības RAS-BICHAT (Bioloģiskā un ķīmiskā terorisma agrīnā brīdināšanas sistēma) sistēmas darbību un kontaktpunkta funkcijas Latvijā;
 • nodrošināt NMP dienesta personāla apmācību un kvalifikācijas uzturēšanu;
 • organizēt citu ārstniecības personu, studentu, rezidentu un cita neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītā personāla apmācību;
 • apmācīt un sagatavot ārstniecības personas dalībai starptautiskajās humānās palīdzības misijās;
 • sadarbībā ar profesionālajām asociācijām un organizācijām sagatavot mācību programmas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā, katastrofu medicīnā, kā arī pirmās palīdzības pasniedzēju apmācībā;
 • apmācīt pirmās palīdzības pasniedzējus;
 • izsniegt, apturēt vai anulēt izglītības iestāžu vai pasniedzēju apliecības, kas ļauj veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;
 • plānot un organizēt ārkārtas medicīnisko un ārkārtas sabiedrības veselības situāciju treniņu apmācības un piedalīties tajās, kā arī organizēt praktiskās mācības pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā;
 • piedalīties reģionāla, valsts un starptautiska mēroga civilās aizsardzības mācībās, katastrofu un krīžu novēršanas un pārvarēšanas plānošanas un praktiskajās mācībās;
 • plānot nepieciešamos materiāltehniskos resursus neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai;
 • nodrošināt operatīvo medicīnisko rezervju veidošanu, uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī uzraudzīt to lietošanu;
 • izstrādāt, papildināt un attīstīt katastrofu medicīnas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas uzskaiti par valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī par personām, kas ir apmācītas pirmās palīdzības sniegšanā;
 • izstrādāt priekšlikumus par NMP dienesta un glābšanas dienestu nodrošinājumu ar medicīnisko aprīkojumu, tā savietojamību un modernizāciju;
 • izstrādāt priekšlikumus par valsts materiālo rezervju veidošanu, atjaunošanu, nomaiņu, norakstīšanu un nomenklatūras precizēšanu;
 • uzglabāt, uzskaitīt un atjaunot medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves, kā arī organizēt to realizēšanu;
 • sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izstrādāt priekšlikumus par Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājumu ar medicīnisko aprīkojumu un organizēt apmācības aprīkojuma lietošanā;
 • piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem iestādes kompetencē esošajiem normatīvo aktu projektiem;
 • informēt sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu un profilaktiskiem pasākumiem sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā;
 • atbilstoši kompetencei izskatīt fizisku un juridisku personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus; * veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Tiesības:

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un ārstniecības iestādēm dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī lūgt privātpersonām sniegt dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
 • atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, fiziskām personām un privāto tiesību juridiskām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;
 • slēgt starpresoru vienošanos;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumus iestādes darbības nodrošināšanai;
 • sniegt maksas pakalpojumus, saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;
 • atbilstoši kompetencei organizēt seminārus, konferences un kongresus;
 • publicēt informatīvus un reklāmas materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar dienesta darbību saistītus uzdevumus;
 • veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.


NMPD nolikuma pilnu versiju lasīt likumi.lv mājaslapā.

ISO sertifikāts:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ir saņēmis Vadības sistēmu sertifikātu ISO 9001:2015, kas apliecina NMPD augsto kvalitāti tādās jomās kā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana pirmsslimnīcas etapā, specializētās medicīniskās palīdzības sniegšanā, medicīniskās palīdzības organizēšana un nodrošināšana ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos, apmācību organizēšana katastrofu medicīnā, medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana.