Latviski    In English    По-русски
Glābt un saglabāt cilvēku dzīvības

NMP dienesta ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Kārtība, kādā pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju

Privātpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt ierobežotas pieejamības informāciju par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, mirušajiem 1.pakāpes radiniekiem un ar pilnvaru par trešo personu likumā noteiktajā kārtībā (skatīt Informācijas atklātības likuma 11. panta 3.,4.,5. daļu):

  • Ierobežotas pieejamības informāciju var pieprasīt tikai rakstveidā (kontaktinformācija saziņai ar NMP dienestu) vai elektroniski (e-pastā vai izmantojot vienoto valsts pakalpojumu portālu Latvija.lv)

  • Pieprasījumam, kas izteikts e-pastā, jābūt parakstītam ar eParakstu

  • Pieprasījumā noteikti norāda pieprasītāja vārdu, uzvārdu, parakstu un adresi, uz kuru informācija ir nosūtāma

  • Pieprasījumu pamato, norādot mērķi, kādam informācija tiks izmantota

  • Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta uz pieprasītāja norādīto adresi vai deklarētās dzīves vietas adresi ar ierakstītu vēstuli

  • Ja pieprasījums saņemts portālā Latvija.lv, atbilde tiks ievietota turpat portālā

  • Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta likumā noteiktajā laikā – ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas

  • NMP dienests patur tiesības atteikties izpildīt pieprasījumu, ja netiek ievērota kāda no likumā noteiktajām prasībām

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

I. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu:

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

Līdz kuram brīdim informācijai vai dokumentam ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss

1

2

3

4

1.

Iepirkuma procedūru dokumenti (izņemot piedāvājumi)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts;

Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 38.panta piektā   daļa, 40.panta trešā daļa

 

Protokoli, un iepirkumu dokumenti, kas atspoguļo piedāvājumu vērtēšanu, pieejami nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas par  līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai lēmuma par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanu.

2.

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi

Publisko iepirkumu likuma 38.panta piektā daļa, 39.panta otrās daļas 4.punkts, 40.panta trešā daļa.

Visu laiku

3.

Iepirkuma līgumā, tā grozījumos un/vai pielikumos un cita veida līgumos esošā konfidenciālā informācija un/vai informācija, kas satur komercnoslēpumu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts;

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitā daļa, 14.pants,

Komerclikuma 19.pants,

Visu laiku

4.

Sarakste ar informācijas pieprasītāju vai iesnieguma iesniedzēju un ziņas par šo personu vai iesniedzēja iesniegumā minētie fakti

Informācijas atklātības likuma 11.panta sestā daļa

Iesnieguma likuma 9. pants

Visu laiku

5.

Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.pants;

Pacientu tiesību likuma 10. pants

Iesnieguma likuma 9.panta pirmā daļa

Visu laiku

6.

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par fiziskās personas privāto dzīvi (informācija par cietušo (saslimušo))

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.pants;

Pacientu tiesību likuma 10. pants

Visu laiku

 

II. Informācija iekšējai lietošanai:

1

2

3

4

7.

Dienesta ziņojumi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 6.panta pirmā un otrā daļa

 

Līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par attiecīgo lietu vai parakstīts dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam

8. Dokumenti, kurus iesniedz pirmās palīdzības pasniedzēji un apmācītājorganizācijas atbilstības novērtēšanai tiesību piešķiršanai (arī atkārtotai) nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts  Visu laiku

9.

Dokumenti, kas izstrādāti, sagatavojoties kādas lietas kārtošanai vai izskatīšanai (t.sk. ekspertu atzinumi, citu iestāžu dokumenti, pētījumu rezultāti, lēmumu un administratīvo aktu projekti, audio ieraksti u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 6.panta otrās daļas 1.,2.punkts.

 

Līdz brīdim, kad pieņemts lēmums vai parakstītais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam

10. Valsts katastrofu medicīnas plāna 13., 14. un 24. pielikums Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļās 2. punkts  Visu laiku

11.

Sarakste ar tiesību sargājošām institūcijām par amatpersonu un darbinieku darbību

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants

Līdz brīdim, kad pieņemts tiesību sargājošās institūcijas lēmums

12.

Personāla algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

 

Visu laiku

13.

NMP dienesta informācijas sistēmu atrašanās vietas, tehniskie un tīkla uzbūves, konfigurācijas, piekļuves, kā arī informācijas sistēmu lietotāju autorizācijas dati.

Informācijas tehnoloģiju/sistēmu risku analīzes gaitā iegūtā informācija par iespējamajiem  riskiem.

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

14. NMP dienesta Risku reģistrs Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

15. NMP dienesta Neatbilstību reģistrs Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts

Visu laiku

16.

Audita lietas

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

17.

Audita darba dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Visu laiku

18.

Audita ziņojums

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

Līdz brīdim, kad pieņemts dienesta lēmums par attiecīgo lietu

19.

Visa veida medicīniska dokumentācija (t.sk. neaizpildītas, daļēji aizpildītas un aizpildītas veidlapas)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

Līdz brīdim, kad medicīniskā dokumentācija pieprasīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

20. Pacientu drošības atgadījumu reģistrs Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts Visu laiku
21. Telefoniski saņemtā, mājas lapā, sociālajos tīklos vai medijos fiksētā privātpersonu sniegtā informācija (sūdzību reģistrs) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts Visu laiku
22. NMP dienesta Ārkārtas vadības grupas pieņemtie lēmumi un informācija par darba apriti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts Līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par ārkārtas situāciju režīma atcelšanu
23. Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību t.sk. novērtējums par riskiem datu subjektu tiesībām un brīvībām Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts Visu laiku

 

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi:

1

2

3

4

24.

Rīkojumi personāla jautājumos

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

25.

Darbinieku darba līgumi, uzņēmuma līgumi, rīkojumi par ierēdņu pieņemšanu darbā

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.pkt., 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

26.

Ierēdņu un darbinieku personas lietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.pkt., 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

27.

Darbinieku personas kartītes

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.pkt., 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

 28.

Dienesta darbinieku obligāto veselības pārbaužu dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

 29.

Dienestā notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās  daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

 

IV. Informācija, kas attiecas uz darbinieku un/vai ierēdņu atlases, novērtēšanas un citu līdzīga rakstura novērtējuma procesu:

1

2

3

4

30.

Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem darbinieku amatu konkursiem, pretendentu novērtēšanas dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts;

Darba likuma 38.panta pirmā daļa

Visu laiku, pieteikuma dokumenti pieejami ar pretendenta piekrišanu

31.

Informācija, kas attiecas uz darbinieku novērtēšanu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts.

Visu laiku

32.

Disciplinārlietas

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts.

Visu laiku

 

V. Informācija dienesta vajadzībām:

1

2

3

4

33.

 

Ārvalstu informācija dienesta vajadzībām –RESTRICTED

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.1 pants

 

Visu laiku, ārvalsts, starptautisko organizāciju radītā informācija tiek nodota atklātībai pēc attiecīgās ārvalsts, starptautiskās organizācijas piekrišanas

34.

Ministrijā sagatavotie dokumenti dienesta vajadzībām - RESTRICTED

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts., 8.1 pants

 

1 gads, ja ministrija nav noteikusi jaunu termiņu vai arī atcēlusi statusu pirms termiņa

35.

 

Dokumenti ar atzīmi „Informācija dienesta vajadzībām”

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.1 pants

 

1 gads, ja attiecīgā institūcija nav noteikusi jaunu termiņu vai arī atcēlusi statusu pirms termiņa

 

VI. Dokumentu vadības un Resursu vadības sistēmas dati:

 1

 2

 3

 4

36. Dokumentu vadības sistēmas „Impulss” dati

 Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku 

37.

Resursu vadības sistēmas „Horizon” dati

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Visu laiku

38.

NMP dispečerizācijas risinājuma „EMY” dati

(t.sk.  izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

39.

Dispečeru un brigāžu darbu nodrošinošā programmatūras „Smart”  dati

(t.sk. video ieraksti, OMT maršrutu informācija, izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

40.

Dati izgūti no datu analīzes risinājuma

(t.sk. izsaukuma kartes, pacientu dati)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

41.

NMP dispečerizācijas risinājuma „ADIS” datubāze

(t.sk.  izsaukumu kartes un citi piederīgi faili)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

42.

Komunikācijas risinājums

(telefonsarunu  ieraksti)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.un 4.punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

43.

Analogo sarunu ierakstu sistēma OMEGA

(rāciju ēteru ieraksti)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2. un 4.punkts

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pants

Pacientu tiesību likums 10.pants

Visu laiku

 

Atpakaļ