Latviski    In English    По-русски

Personas datu apstrādes politika NMP dienestā

25.03.2020

 

Personas datu apstrādes politika NMP dienestā

 

 Spēkā no 2020.gada 25.marta

Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – NMP dienests, apstrādā personas datus.

NMP dienestā apstrādāto personas datu Pārzinis ir pats NMP dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv. 

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@nmpd.gov.lv; tālr. +371 67337033.

 

Šī Politika ir piemērojama, personas datu aizsardzības nodrošināšanai, attiecībās uz:

 • personām, kuras piesaka neatliekamās medicīniskās palīdzības, turpmāk – NMP, izsaukumus vai zvana uz tālruni 113, vai Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, COVID-19 analīžu pieteikšanas tālruni 8303;

 • personām, kuras saņem NMP, kā arī specializēto medicīnisko palīdzību;

 • personām, kuras sazinās ar NMP dienestu izmantojot e-pasta, pasta, faksa vai citu saziņas formu;

 • NMP dienesta vadības centra un citu struktūrvienību apmeklētājiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

 • fiziskām personām, kuras neveic izrakstīto rēķinu, par NMP dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem, apmaksu noteiktajā termiņā.

Politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu apstrāde notiek (elektroniski vai papīra formā).

 

Definīcijas:

Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu subjekts – Pacients, izsaucējs, jebkura cita persona, kuras datu NMP dienests apstrādā, izņemot NMP dienesta darbiniekus.

Pārzinis – NMP dienests.

Personas dati – jebkura ar izsaucēju vai pacientu tieši vai netieši saistīta informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 

Vispārīgie noteikumi:

 1. Politikā iekļauta informācija, kā NMP dienests veic personas datu apstrādi.
 2. NMP dienests, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nozaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 3. NMP dienests personas datu apstrādē iesaista apstrādātājus (Informācijas sistēmu un komunikācijas tehnoloģiju uzturētāji, fiziskās apsardzes nodrošinātājs u.c.), kuriem NMP dienests pieprasa ievērot atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar NMP dienesta norādēm, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 4. NMP dienesta sīkdatņu lietošanas noteikumi ir pieejami NMP dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv.

 

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, bet ne tikai, kuras NMP dienests apstrādā, ir:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, ārvalstnieku personu apliecinošā dokumenta dati (pases kopija, ID dati).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs.

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm vai citām iestādēm, kurām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt personas datus

Saziņas dati, kas tiek vākti zvanot uz NMP dienestu, uz tālruņa numuriem, kuri veic audio ierakstu, sūtot e-pastu, vēstules, sūdzības, pateicības vai izmantojot citu informācijas apmaiņas veidu.

Vizuālais attēls, kas tiek vākts, izmantojot operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos, un NMP dienesta lietošanā esošajās telpās un tām pieguļošajā teritorijā izvietotās videokameras.

Balss ieraksti, kas tiek vākts zvanot uz NMP dienesta tālruņa numuriem, kuri veic audio ierakstu, gan operatīvajos medicīniskajos līdzekļos izvietotās videokameras.

Īpašas kategorijas personas dati, piemēram, veselības stāvoklis, diagnoze, anamnēze un citi veselības rādītāji, izsaukuma kartes Nr.

 

Personas datu apstrādes mērķi un pamats

NMP dienests primāri veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

 1. NMP dienesta izsaukumu uzskaitei, dokumentāla pierādījuma nodrošināšanai ārstniecības novērtējumam un ārstēšanas virzienam;
 2. NMP dienesta sniegtās NMP kvalitātes uzlabošanai, Ārstniecības likuma 36.panta prasību izpildei;
 3. NMP dienesta izsaukumu pieņemšanas dispečeru audioierakstu uzskaitei un glabāšanai;
 4. NMP dienesta administratīvo funkciju pildīšanai (t.sk. pirmās palīdzības sniegšanas vienotas sistēmas uzturēšanai);
 5. NMP dienesta lietošanā esošā nekustamā īpašuma aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem, nepiederošu personu piekļūšanas.
 6. NMP dienesta izrakstīto neapmaksāto rēķinu par maksas pakalpojumu saņemšanu, nodošanai ārpustiesas parādu piedziņai.

 

NMP dienests apstrādā personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 2. Apstrāde ir vajadzīga, medicīniskas diagnozes, veselības vai ārstēšanas, vai veselības pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, statistikas veidošanas nolūkos;
 3. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, un izpildītu uzdevumu īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālas pilnvaras;
 4. Apstrāde vajadzīga NMP dienesta leģitīmo interešu īstenošanai.

 

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 1. Institūcijām, kurām saskaņā ar tiesību normām ir tiesības pieprasīt un/vai saņemt personas datus, t.sk. informāciju par pacientu un tā veselības stāvokli;
 2. NMP dienesta personas datu apstrādātājiem;
 3. Trešajām personām, kurām datu subjekts ir devis piekrišanu, savu personas datu nodošanai.

 

Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), izņēmuma gadījumā pēc datu subjekta pieprasījuma personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ valstīm.

 

Glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti, tik ilgi cik tas nepieciešams, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu glabāšanu, grāmatvedības normatīvajiem aktiem, u.c.), administratīvā procesa noilgumu, pārziņa leģitīmo interesi.

 

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir sekojošas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi

 • Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem, piemēram, laikā, kad NMP dienests izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu, datu precizitāti, vai apstrādes likumību u.c.;

 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju par viņa apstrādājamajiem datiem vēršoties ar rakstveida iesniegumu NMP dienestā. Saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu un 3.pantu par rakstveida iesniegumu tiek uzskatīts pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurš iesniegts pašrocīgi vai nosūtīts pa pastu; izmantojot drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums un nosūtīts uz elektronisko pastu nmpd@nmpd.gov.lv; Iesniegums, kas iesniegts izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv;

 • Iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj, tā tiesības un intereses, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Citi noteikumi

NMP dienestam ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo versiju NMP dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv.


Papildus informācija, par NMP dienesta veikto personas datu apstrādi

 

Informācija par videonovērošanu NMP dienesta lietošanā esošajās telpās un tām pieguļošajā teritorijā.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšspunkts

Leģitīmās intereses: Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība

Datu saņēmēji: Tiesībsargājošās iestādes, datu subjekti, citas personas, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt un saņemt datus

Datu glabāšanas ilgums: NMP dienesta telpās un tām pieguļošajās teritorijās veiktie videoieraksti tiek uzglabāti 30 (trīsdesmit) dienas, no ieraksta veikšanas dienas un pēc tam automātiski dzēsti.

 

Informācija par videonovērošanu NMP dienesta operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos.

Datu apstrādes nolūks: Uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kvalitāti un izpildīt Ārstniecības likuma 36.panta (Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas lietošanu un tās radītajām sekām) prasības.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts.

Datu saņēmēji: Iestādes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt un saņemt datus, kā arī datu subjekts (pacients).

Datu glabāšanas ilgums: video un audio ieraksti tiek glabāti pēc fifo (vēcākajiem datiem pārrakstās pāri jaunākie) principa, speciāli atvēlētā atmiņu apgabalā. Atmiņu apgabals paredz uzglabāt video un audio failus, maksimums 30 (trīsdesmit) dienas.

 

Informācija par zvanu audio ierakstu veikšanu, zvanot uz 113; 66016001 un operatīvajā režīmā izmantojamiem numuriem un COVID – 19 analīžu pieteikšanas tālruni nr. 8303.

Tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 68.4.punkts un Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta  e) apakšspunkts, 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts

Datu saņēmēji: Tiesībsargājošās iestādes, sarunu atreferējumu datu subjekti, citas personas, kam saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesības pieprasīt un saņemt datus

Datu glabāšanas ilgums: audio sarunu ieraksti tiek uzglabāti 3 (trīs) gadus no zvana veikšanas dienas, ņemto vērā NMP dienesta faktiskās rīcības apstrīdēšanas termiņu un veicamās administratīvās darbības.

 

Informācija par Personas datu apstrāde medicīniska rakstura dokumentācijas aizpildīšanai:

Datu apstrādes nolūks: Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu uzskaite, dokumentāls pierādījums pacienta ārstniecības novērtējumam un ārstēšanas virzienam.

Tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2006.gada 04.aprīļa noteikumu Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"; Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts.

Datu saņēmēji: Iestādes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt datus, kā arī datu subjekts (pacients).

Datu glabāšanas ilgums: Ne mazāks kā noteikts Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (1 līdz 3 gadi). Dokumenti tiks iznīcināti pēc Ministru kabineta 2012.gada 06.novembra noteikumos Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” paredzētās dokumentu aprakstīšanas par attiecīgo periodu.

 

Informācija par personas datu apstrādi vienotas pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas uzturēšanā:

Datu apstrādes nolūks: vienotas un kvalitatīvas pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas uzturēšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"

Tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"; Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpupunkts.

Datu saņēmēji: Iestādes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt datus, kā arī datu subjekts (pacients).

Datu glabāšanas ilgums: 5 - 10 gadi. Dokumenti tiks iznīcināti pēc Ministru kabineta 2012.gada 06.novembra noteikumos Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” paredzētās dokumentu aprakstīšanas par attiecīgo periodu.

 

 

Atpakaļ