Latviski    In English    По-русски

Informācija par projektu - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services)

08.11.2011

Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļēji finansēts projekts „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Igaunijas un Latvijas partneriem Programmas teritorijā (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali Igaunijā).
Projekta „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros tiek realizēti projekti, kur sadarbojas organizācijas vai kompānijas no abām valstīm un ir skaidri redzama nepieciešamība pēc pārrobežu sadarbības

Vienu šādu sadarbības projektu „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros īsteno Igaunijas Veselības padome (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca.

Minēto sadarbības partneru realizētā projekta nosaukums:
Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services.

Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.
Projekta saīsinātais nosaukums: BEST TEAMS

Projekta termiņi:

 • Projekta uzsākšanas datums: 26.10.2011.

 • Projekta līguma parakstīšanas datums: 24.10.2011.

 • Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši.


Projekta virsmērķi:

 • Veicināt valstu vienotību un sadarbību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.

 • Veicināt kopīgu publisko pakalpojumu un resursu pārvaldību.


Projekta mērķi:

 • Efektīva resursu pārvaldība un sniegto pakalpojumu kvalitātes vienādošana, izstrādājot vienotus izsaukumu pieņemšanas, izpildes procesus un kvalitātes rādītājus;

 • Kopīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigāžu dokumentācijas izstrāde, nodrošinot sniegtās palīdzības nepārtrauktību un kvalitāti pierobežas teritorijā;

 • Uzlabot sniegtās NMP kvalitāti, apmācot dispečerus un pierobežas NMP brigāžu darbiniekus (valoda, NMP sniegšana pierobežas teritorijā otrā valstī);

 • Izveidot pārrobežu sadarbības komisiju, kas nodrošinās projekta aktivitāšu norisi pirms un pēc projekta.


Galvenās projekta aktivitātes:

Abu valstu situācijas apzināšana un turpmākās aktivitātes:
 • Izstrādāt NMP izsaukuma pieņemšanas un izpildes procesu shēmas.

 • Salīdzināt un izstrādāt vienotus NMP procesus un pacientu dokumentāciju.

 • Izanalizēt NMP nodrošināšanas kvalitātes rādītājus abās valstīs un izstrādāt vienotus rādītājus.

 • Apmācīt izsaukumu pieņemšanas dispečerus, mācību centru pasniedzējus un pierobežu NMP brigāžu personālu.

 • Pārbaudīt izstrādāto procedūru un dokumentāciju, kā arī iegūto zināšanu pielietošanu praksē, veicot gadījumu izspēli, kā arī turpināt sadarbību arī pēc projekta beigām.


Projekta rezultāts:

 • Stiprināta valstu sadarbība NMP jomā un izveidota pārrobežu sadarbības komisija.

 • Izstrādāti kopīgi procesi, kvalitātes kritēriji, standarti operatīvā medicīniskā transporta aprīkojumam.

 • Jauni palīgmateriāli brigādēm – terminu vārdnīca igauņu/latviešu/krievu/angļu valodā, pacienta medicīniskā dokumentācija.


Projekta finansējums:
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds 95 450 Eiro;

 • Valstu līdzfinansējums 19 550 Eiro;

 • Kopējais finansējums 115 000 Eiro.


Vairāk: Projekta mājas lapā

Atpakaļ