Latviski    In English    По-русски

Informācija par personas datu apstrādi

24.05.2018

Datu Pārzinis: NMP dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@nmpd.gov.lv tālr. 67337033


Datu apstrādes mērķis: NMP dienests apstrādās Jūsu personas datus - iesniegumā iekļautos datus un pievienotos dokumentus, lai novērtētu Jūsu atbilstību, tiesību piešķiršanai nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, izsniegtu apliecību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu.

Apstrādei paredzētie dati: NMP dienests apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par izglītību, līdzšinējo pieredzi, kvalifikāciju u.c.) un faktus apliecinošus dokumentus.

Datu glabāšanas ilgums: Dati un dokumenti tiek glabāti 5 – 10 gadus, atbilstoši NMP dienesta lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem. Dokumenti, kas satur personas datus tiks iznīcināti pēc Ministru kabineta 2012.gada 06.novembra noteikumos Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” paredzētās dokumentu aprakstīšanas par attiecīgo periodu.

Jūsu tiesības:

  • Pieprasīt piekļuvi personas datiem;

  • pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;

  • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem, piemēram, laikā, kad NMP dienests izvērtē, vai ir tiesības uz datu dzēšanu.

  • pieprasīt informāciju par apstrādājamajiem datiem vēršoties ar rakstveida iesniegumu NMP dienestā. Saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu un 3.pantu par rakstveida iesniegumu tiek uzskatīts pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurš iesniegts pašrocīgi vai nosūtīts pa pastu; izmantojot drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums un nosūtīts uz elektronisko pastu nmpd@nmpd.gov.lv; datuaizsardziba@nmpd.gov.lv; Iesniegums, kas iesniegts izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

  • iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja personas datu apstrāde pārkāpj, Jūsu tiesības un intereses, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Atpakaļ