Latviski    In English    По-русски

Notiks kārtējā pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas sēde

12.08.2019

Kārtējā NMP dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas sēde notiks 2019.gada 18. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 17.00. un  24., 25., 26. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš* – 2019.gada 17.septembris. Komisijas sēdes norises vieta: Rīga, Duntes iela 8, Konferenču zāle.

Informācija par tiesību piešķiršanas un atkārtotas tiesību piešķiršanas norisi un prasībām atrodama: šeit.

Par konsultācijām interesēties pa tālruni: 67337080 (Vineta Reine galvenā speciāliste-eksperte pirmās palīdzības jautājumos).

* Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 20., 23., 27. un 33.punkts.


Uzmanību!

Nākamā pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas  komisijas sēde notiks 2020. gada pavasarī.

Par „Tiesību piešķiršanas fiziskajām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” eksāmenu

Eksāmena mērķis: novērtēt eksaminējamo personu zināšanu, prasmju un iemaņu atbilstību pirmās palīdzības pasniedzēja kvalifikācijai ievērojot akadēmiskā godīguma principus.

Eksāmena norises kārtība:

 1. Pretendenti eksāmenam tiek pielaisti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 2. Eksāmena norises laikā pie pretendenta nedrīkst atrasties nekādas elektroniskas ierīces, kuras varētu būt izmantojamas informācijas ieguvei, pārnesei, fiksēšanai vai nodošanai citām personām.
 3. Pirms ieiešanas auditorijā mobilais telefons jāpārslēdz pilnīga klusuma režīmā un jānovieto somā vai Komisijas locekļa norādītajā vietā. Somu drīkst ņemt līdzi pārbaudes telpā, novietojot to Komisijas locekļa norādītajā vietā.
 4. Darba izpildes laikā pie pretendenta nedrīkst atrasties, un viņš nedrīkst izmantot nekādus informāciju saturošus materiālus.
 5. Sazināšanās ar citiem pretendentiem eksāmena norises laikā aizliegta, izņemot algoritmos paredzēto komunikāciju ar cietušā lomas spēlētāju.
 6. Darbam nepieciešamie piederumi (rakstāmie, dzēšgumija u.tml.) jāņem līdzi katrs atsevišķi. Penāļi vai somiņas to ievietošanai nav atļauti.
 7. Atļauts ņemt līdzi dzērienu traukā bez apdrukātas etiķetes.
 8. Lai nodrošinātu eksāmena norisi, telpā drīkst atrasties:
 • ar NMP dienesta rīkojumu apstiprinātie Komisijas sastāva locekļi,

 • PPASO nodaļas darbinieki,

 • cietušā lomas spēlētājs,

 • eksāmena norises nodrošināšanai nepieciešamais tehniskais personāls.

 1. Pēc katras eksāmena daļas un komisijas apspriedē pieņemtā lēmuma katram pretendentam individuāli tiek paziņots vērtējums. Ja Komisijas vērtējums ir „neapmierinoši”, pretendents eksāmenu nav nokārtojis.
 2.  Gadījumā, ja tiek pārkāptas „Eksāmena norises kārtība” 2.,4., 5. punktā noteiktās prasības, komisijas locekļiem ir tiesības izraidīt pārkāpēju no eksāmena, par ko tiek sastādīts akts. Attiecīgajā eksāmena daļā tiek ielikts neapmierinošs vērtējums.

Eksāmena norises laika sadalījums tiek konkretizēts pirmajā eksāmena norises dienā atbilstoši pretendentu skaitam.

 

Eksāmena norise un vērtēšanas kritēriji

Eksāmena daļas

Vērtējums

Pirmā daļa - Teorētisko zināšanu tests.

Norise:

90 minūšu laikā rakstiski jāatbild uz 100 testa jautājumiem.

Testa jautājumi tiks sagrupēti šādās daļās:

 • Vadlīnijas;

 • Algoritmi un pedagoģija;

 • Vadlīniju pielietošana konkrētās dzīves situācijās.

Jāzin un jāprot pielietot :

 • Vadlīnijas;

 • Algoritmi;

 • Pirmās palīdzības apmācībā nepieciešamās pedagoģiskās zināšanas.

Testa vērtējums:

 1. “teicami”, ja iegūst vismaz 96% pareizu atbilžu;
 2. “labi”, ja iegūst vismaz 93% pareizu atbilžu;
 3. “viduvēji” ja iegūst vismaz 90% pareizu atbilžu;
 4. “neapmierinoši”, ja iegūts mazāk par 90% pareizu atbilžu.

Otrā daļa - Kardiopulmonālās reanimācijas prasmes.

Norise:

Pretendentam jāveic atdzīvināšanas pasākumi uz datormanekena atbilstīgi algoritmam* Nr.1. „Atdzīvināšanas pasākumi”

Jāzina un jāprot pielietot:

 • Vadlīniju* 2. daļa „Atdzīvināšanas pasākumi”

 • Algoritms* Nr.1. „Atdzīvināšanas pasākumi”

Kardiopulmonālās reanimācijas prasmes vērtējums:

 1. Pieauguša cilvēka atdzīvināšanas algoritma pārzināšana un  izpildes tehnika
 2. Algoritma izpildes datorizēti iegūto rādījumu  izvērtējums.

Kopējais vērtējums tiek noteikts pamatojoties uz algoritma izpildes izvērtējumu un datormanekena rezultātiem.

 • Ja algoritmā visas darbības tiek izpildītas pareizi 1.mēģinājumā vai atkārtotajā mēģinājumā, tad  turpina vērtēt datorizēti iegūstamos rezultātus.

 • Atkārtots algoritma mēģinājums pieļaujams tikai tad, ja pārbaudījuma kārtotājs pats sekmīgi spēj paskaidrot savu kļūdu/ pareizu rīcības secību vai tehniku!

 • Ja ir atkārtots algoritma mēģinājums, tad kopvērtējumā tiek samazināts vērtējums.

 • Ja arī atkārtotā algoritma mēģinājumā ir kļūda, tad komisija pārtrauc vērtēšanu un pretendents iegūst vērtējumu „Neapmierinoši”.

 • Ja algoritms izpildīts pareizi, bet datormanekena pirmā mēģinājuma rezultātu analīze uzrāda soda punktus no 101 līdz 150, tad pieļaujama  viena atkārtota algoritma izpilde.

Trešā daļa - „Praktisko iemaņu pārbaude”

Norise:

Pretendentam jāparāda viens izlozētais algoritms, izmantojot trīskāršās demonstrācijas* tehniku.

Jāatbild uz komisijas locekļu uzdotajiem  jautājumiem.

Jāzina un jāprot pielietot:

 • Vadlīnijas un algoritmi

 • Pedagoģiskās prasmes darbā ar auditoriju

Praktisko iemaņu pārbaudes vērtējums:

 1. “teicami”, ja uzdotais tiek pilnībā izprasts un pārvaldīts;
 2. “labi”, ja uzdotais tiek izprasts un daļēji pārvaldīts;
 3. “viduvēji”, ja uzdotais tiek daļēji izprasts un daļēji pārvaldīts;
 4. “neapmierinoši”, ja netiek izprasts un pārvaldīts.

Ceturtā daļa - „Apmācības prasmju novērtēšana”

Norise:

Pretendentam jānovada pirmās palīdzības nodarbība par izlozētu vadlīniju tēmu.

Jāatbild uz komisijas locekļu uzdotajiem  jautājumiem.

 • Prezentācijai būs iespējams izmatot tāfeli un zīmēšanas piederumus.

 • Gatavošanās laiks – 15 minūtes. Tās laikā pretendents nedrīkst  izmantot nekādus  informāciju saturošus materiālus.

Jāzina un jāprot pielietot:

 1. Vadlīnijas un algoritmu pārzināšana un pielietošana;
 2. Pedagoģiskās prasmes darbā ar auditoriju.

Apmācības prasmju vērtējums:

 1. “teicami”, ja uzdotais tiek pilnībā izprasts un pārvaldīts;
 2. “labi”, ja uzdotais tiek izprasts un daļēji pārvaldīts;
 3. “viduvēji”, ja uzdotais tiek daļēji izprasts un daļēji pārvaldīts;
 4. “neapmierinoši”, ja netiek izprasts un pārvaldīts.

 

 

*algoritmi – Pirmās palīdzības praktisko manipulāciju apmācības algoritmi (2016. g.)

*vadlīnijas – Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas (2016. g.)

*trīskāršā demonstrācija - praktisko manipulāciju apmācībā lietota pedagoģiskā forma.

 

Eksāmens nav nokārtots, ja persona vienā eksāmena daļā ieguvusi komisijas vērtējumu “neapmierinoši” vai visās četrās eksāmena daļās ir saņemts komisijas vērtējums “viduvēji”.

 

 

Atpakaļ